sábado, 3 de setembro de 2016

Das preposicións 'tras' e 'após'

Esta preposición ten en galego un uso exclusivamente locativo, é dicir, só se emprega para se referir a algo que está atrás de.
  • Foi vivir tras a montaña
  • Por trás daqueles montes hai un lago
Por influencia do español, téndese a usar tras con valor temporal, o cal é totalmente incorrecto. No seu lugar hase usar após, que significa despois de. Obsérvese a equivalencia entre as formas castelás e as galegas nestes exemplos:

ES
GL
Tras un mes sin venir, apareció de repente
Após un mes sen vir, apareceu de repente
Se jubiló tras cuarenta años en el trabajo
Reformouse após corenta anos no traballo
Se arrepintió tras pensárselo dos veces
Arrependeuse após pensalo dúas veces


Esta preposiçom tem en galego um uso exclusivamente locativo, é dizer, só se emprega para se referir a algo que está atrás de.
  • Foi viver trás a montanha
  • Por trás daqueles montes há um lago
Por influência do espanhol, tende-se a usar trás com valor temporal, o qual é totalmente incorreto. No seu lugar, há-se usar após, que significa despois de. Observe-se a equivalência entre as formas castelãs e as galegas nestes exemplos:

ES
GL
Tras un mes sin venir, apareció de repente
Após um mês sem vir, apareceu de repente
Se jubiló tras cuarenta años en el trabajo
Reformou-se após quarenta anos no trabalho
Se arrepintió tras pensárselo dos veces
Arrependeu-se após pensá-lo duas vezes