sábado, 3 de setembro de 2016

Das preposicións 'tras' e 'após'

Esta preposición ten en galego un uso exclusivamente locativo, é dicir, só se emprega para se referir a algo que está atrás de.
 • Foi vivir tras a montaña
 • Por trás daqueles montes hai un lago
Por influencia do español, téndese a usar tras con valor temporal, o cal é totalmente incorrecto. No seu lugar hase usar após, que significa despois de. Obsérvese a equivalencia entre as formas castelás e as galegas nestes exemplos:

ES
GL
Tras un mes sin venir, apareció de repente
Após un mes sen vir, apareceu de repente
Se jubiló tras cuarenta años en el trabajo
Reformouse após corenta anos no traballo
Se arrepintió tras pensárselo dos veces
Arrependeuse após pensalo dúas veces


Esta preposiçom tem en galego um uso exclusivamente locativo, é dizer, só se emprega para se referir a algo que está atrás de.
 • Foi viver trás a montanha
 • Por trás daqueles montes há um lago
Por influência do espanhol, tende-se a usar trás com valor temporal, o qual é totalmente incorreto. No seu lugar, há-se usar após, que significa despois de. Observe-se a equivalência entre as formas castelãs e as galegas nestes exemplos:

ES
GL
Tras un mes sin venir, apareció de repente
Após um mês sem vir, apareceu de repente
Se jubiló tras cuarenta años en el trabajo
Reformou-se após quarenta anos no trabalho
Se arrepintió tras pensárselo dos veces
Arrependeu-se após pensá-lo duas vezes


luns, 11 de xaneiro de 2016

Topicalización

A topicalización é un procedemento polo cal unha parte da oración é posta en destaque. Neses casos, fálase dunha estrutura marcada (isto é, unha estrutura que non é a máis frecuente).

Obsérvese o seguinte exemplo
 • Non coñezo o Pedro
Se quixermos insistir no obxecto o Pedro, hai varios modos de topicalizalo:
 1. A través dunha elevación prosódica do elemento focalizado: Non coñezo o Pedro (↑)
 2. A través dun movemento á esquerda: O Pedro non o coñezo.
 3. A través da clivaxe: Quen non coñezo é o Pedro
 4. Coa axuda de determinados adverbios que poñen en destaque: Non coñezo mesmo/ sequera/ nin o Pedro.
A topicalizaçom é um procedimento polo qual uma parte da oraçom é posta em destaque. Nesses casos, fala-se duma estrutura marcada (isto é, uma estrutura que nom é a máis freqüente).

Observe-se o seguinte exemplo
 • Nom conheço o Pedro
Se quisermos insistir no objeto o Pedro, há vários modos de topicalizá-lo:
 1. Através duma elevaçom prosódica do elemento focalizado: Nom conheço o Pedro (↑)
 2. Através dun movemento á esquerda: O Pedro non o conheço.
 3. Através da clivagemQuem nom conheço é o Pedro
 4. Com a ajuda de determinados advérbios que ponhem em destaque: Nom conheço mesmo/ sequer/ nem o Pedro.


domingo, 10 de xaneiro de 2016

'Vós' e 'vosoutros/as'

Á diferenza do que acontece con nós~nosoutros, a distinción entre estas dúas formas pronominais non se refire aos conceptos de inclusivo e exclusivo, porque vosoutros non pode ser tomado como a suma de eu + vós, como si é nós.

A diferenza entre vós e vós limítase, xa que logo, a que vosoutros ten un valor máis enfático, semellante de vós mesmos, contrastivo:
 • Eu non sabía nada disto, mais si vosoutros

O VOLG di sobre isto:

Existe unha diferenza de significado entre vosoutros e vós. Mentres o primeiro delimita un grupo concreto, deixando fóra dese grupo todos os que non pertenzan a el, o segundo non marca esa fronteira


À diferença do que acontece com nós~nosoutros, a distinçom entre estas duas formas pronominais nom se refere aos conceitos de inclusivo e exclusivo, porque vosoutros nom pode ser tomado como a soma de eu + vós, como sim é nós.

A diferença entre vós e vós limita-se, já que logo, a que vosoutros tem um valor mais enfático, semelhante de vós mesmos, contrastivo:
 • Eu nom sabia nada disto, mas sim vosoutros

VOLG di sobre isto:

Existe uma diferença de significado entre vosoutros e vós. Mentres o primeiro delimita um grupo concreto, deixando fora desse grupo todos os que nom pertençam a ele, o segundo nom marca essa fronteira


'Nós' e 'nosoutros/as'

Unha das diferenzas máis interesantes do galego é a distinción entre nós e nosoutros/as.

Nós ten un uso xeral, de referencia á primeira persoa do plural sen máis, que se acostuma dicir  de uso exclusivo.

Porén, para nosoutros/as o uso é moito máis restrito, pois refírsese a eu+tu. Por iso, fálase dun uso inclusivo.

O seguinte gráfico pode representar a diferenza:

nós
nosoutros/as

eu
tu
el
ela
(…)eu
tu ~ vós


Por tanto, nós ten un uso xeral, válido para todos os casos, mentres nosoutros teno moito máis restritivo, porque de facto é tu e mais eu ou vós e mais eu.
 • Nós faremos a tradución (non inclúe forzosamente tu nin vós)
 • Nosoutros faremos a tradución (inclúe tu e/ou vós).


Unha das diferenzas máis interesantes do galego é a distinción entre nós e nosoutros/as.

Nós tem um uso geral, de referência à primeira pessoa do plural sen mais, que se acostuma dizer de uso exclusivo.

Porém, para nosoutros/as o uso é muito mais restrito, pois refere-se a eu+tu. Por isso, fala-se dum uso inclusivo.

O seguinte gráfico pode representar a diferença:

nós
nosoutros/as

eu
tu
el
ela
(…)eu
tu ~ vós


Portanto, nós tem um uso geral, válido para todos os casos, mentres nosoutros tem-no muito mais restritivo, porque de facto é tu e mais eu ou vós e mais eu.
 • Nós faremos a traduçom (nom inclui forçosamente tu nem vós)
 • Nosoutros faremos a traduçom (inclui tu e/ou vós).

xoves, 7 de xaneiro de 2016

A clivaxe

A clivaxe é un procedemento para pór en destaque unha función dunha frase simple a través dun proceso en que a frase se torna composta coa axuda dunha estrutura de relativo e o verbo copulativo serDesta maneira, unha frase simple como:

(1)   A Maruxa comprou sardiñas no mercado

pode ser enfatizada grazas á clivaxe nos seus tres elementos principais: o suxeito, o obxecto e o adxunto (neste caso un locativo). Deste xeito, poderíamos clivar o suxeito así:

(2)   Foi/é a Maruxa que(n) comprou sardiñas no mercado
(3)   A Maruxa é/foi que(n) comprou sardiñas no mercado
(4)   Quen comprou sardiñas no mercado foi/é a Maruxa

Por outro lado, se o que queremos é clivar o obxecto:

(5)   Foron/son sardiñas o que a Maruxa comprou no mercado
(6)   Sardiñas é/foi o que a Maruxa comprou no mercado
(7)   O que a Maruxa comprou no mercado foron/son sardiñas

Finalmente, a clivaxe do adxunto sería:

(8)   Foi/é no mercado que/onde a Maruxa comprou o peixe.
(9)   No mercado foi/é onde/que a Maruxa comprou o peixe.
(10)    Onde a Maruxa comprou o peixe é/foi no mercado

Con todo, como se observou anteriormente, existe máis dun modo de clivar oracións, hai varios modelos, que son as que tentaremos desenvolver aquí. Se aplicarmos ao galego as normas portuguesas de clivaxe, cando este proceso afecta ao obxecto e ao adxunto (mais nunca ao suxeito, encontraríamos aínda dúas hipóteses):

(11)   A Maruxa comprou na feira é sardiñas (feita sobre 7.)
(12)     A Maruxa comprou o peixe é no mercado (feita sobre 10.)

Nestes dous últimos exemplos, o que se fixo foi omitir os relatores. Trátase de construcións comúns en portugués que non se escoitan no galego falado.

A clivagem é un procedimento para pôr em destaque uma funçom duma frase simples através dum processo em que a frase se torna composta com a ajuda duma estrutura de relativo e o verbo copulativo serDesta maneira, uma frase simples como:

(1)   A Maruja comprou sardinhas no mercado

pode ser enfatizada graças à clivagem nos seus tres elementos principais: o sujeito, o objeto e o adjunto (neste caso um locativo). Deste jeito, poderíamos clivar o sujeito assim:

(2)   Foi/é a Maruja que(m) comprou sardinhas no mercado
(3)   A Maruja é/foi que(m) comprou sardinhas no mercado
(4)   Quem comprou sardinhas no mercado foi/é a Maruxa

Por outro lado, se o que queremos é clivar o objeto:

(5)   Fôrom/é/som/foi sardinhas o que a Maruja comprou no mercado
(6)   Sardinhas é/foi o que a Maruja comprou no mercado
(7)   O que a Maruxa comprou no mercado fôrom/som/é/foi sardiñas

Finalmente, a clivagem do adjunto seria:

(8)   Foi/é no mercado que/onde a Maruja comprou o peixe.
(9)   No mercado foi/é onde/que a Maruja comprou o peixe.
(10)    Onde a Maruja comprou o peixe é/foi no mercado

Contudo, como se observou anteriormente, existe mais dum modo de clivar orações, há vários modelos, que som os que tentaremos desenvolver aqui. Se aplicarmos ao galego as normas portuguesas de clivagem, quando este processo afeta ao objeto e ao adjunto (mas nunca ao sujeito), encontraríamos ainda duas hipóteses:

(11)   A Maruja comprou na feira é sardinhas (feita sobre 7.)
(12)    A Maruja comprou o peixe é no mercado (feita sobre 10.)

     Nestes dous últimos exemplos, o que se fezo foi omitir os relatores. Trata-se de construções comuns em português que nom se escuitam no galego falado. 

luns, 16 de novembro de 2015

Acerca de 'mudar' e 'cambiar'

Por influencia do español, úsase cambiar como verbo de significado xeral, cando na realidade se trata dun verbo cun significado restrito. No inicio, cambiar refírese só a operacións financeiras (cambio de moeda, por exemplo), tamén a mudar de cor. 

 • Boa tarde, podo aquí cambiar euros por dólares?

Polo contrario,  para o uso xeral, o verbo normal en galego é mudar

 • Xa mudou de idea outra vez
 • Mudáronme o posto para outra cidade
 • Andan a mudar os responsábeis polas obras públicas
 • Á miña rúa mudáronlle o nome


Por influência do espanhol, usa-se cambiar como verbo de significado geral, quando na realidade se trata dum verbo com um significado restrito. No início, cambiar refere-se só a operações financeiras (câmbio de moeda, por exemplo), também a mudar de cor. 
 • Boa tarde, podo aqui cambiar euros por dólares?
Polo contrário,  para o uso geral, o verbo normal en galego é mudar
 • Já mudou de ideia outra vez
 • Mudárom-me o posto para outra cidade
 • Andam a mudar os responsáveis polas obras públicas
 • À minha rua mudárom-lhe o nome

domingo, 15 de novembro de 2015

Acerca de 'onda'

Onda é unha preposición de lugar. Na entrada correspondente do VOLG dise:

 Expresa proximidade espacial.

Fun onda el e atopeino chorando. SINÓNIMOS xuntaxunto a 

Equivale tamén a ao carón de, cabo (de). Sendo unha preposición, vai seguida do caso oblicuo cando se usa seguida dun pronome:
 • Podes hospedarte onda min, se queres
Úsase, ademais, cun valor semellante ao do francés chez ou o italiano da para expresar o concepto de na casa de:
 • O Fernando anda onda o Loís 
 • Espero por ti onda o Carlos 

Onda é uma preposiçom de lugar. Na entrada correspondente do VOLG di-se:


 Expressa proximidade espacial. 

Fum onda ele e atopei-o chorando. SINÓNIMOS juntajunto a

Equivale também a ao carom de, cabo (de). Sendo uma preposiçom, vai seguida do caso oblíquo quando se usa seguida dum pronome:
 • Podes hospedar-te onda min, se queres
Usa-se, ademais, com um valor semelhante ao do francês chez ou o italiano da para expressar o conceito de na casa de:
 • O Fernando anda onda o Loís 
 • Espero por ti onda o Carlos 
Acerca de 'onde'

Onde é un pronome multifuncional que fai sempre referencia a lugar.

Funciona quer como interrogador (pronome interrogativo), quer como relator (pronome relativo).

Cando funciona como interrogador indica localización e dirección, valendo igualmente para interrogativas directas e indirectas. 

Como interrogador úsase e respóndese con verbos como estar ou ficar. No segundo caso, respóndese con calquera verbo de movemento, como ir.

I. O onde de localización non vén precedido de preposicións:

 • Onde vives? 
 • Onde estás? 
 • Onde os viches?
 • Onde deixaron as caixas?

Neste uso, e só coa terceira persoa, pode ser usado ulo

 • U-la caixa = Onde está caixa?
 • U-los nenos = Onde están os nenos?

II. O onde de movemento admite diversas preposicións, distinguíndose entre:

II.1. Lugar de chegada, en cuxo caso se pode usar onde só, ou ben para onde.
 • Onde vas? = Para onde vas?
 • Para onde tiraron?

É máis común o uso da preposición para que a. Se se utilizar, non se une a onde: a onde.

II.2. Lugar de orixe, coa preposición de.
 1. De onde chegaron estes?
 2. De onde disparan?
II.3. Outra preposición frecuente é por
 • Por onde te metiches?
 • Por onde chegan?

Como relator úsase como equivalente a en que, no cal

Pode ter, por tanto, un antecedente:
 • A casa en que/ onde nacín é moi antiga
 • A rúa en que/ onde celebran a feira está fechada ao tránsito

Ou carecer del, en cuxo caso non é susbtituíbel por en que/ no cal:

 • Onde a xente é máis feliz é no norte
 • Onde viven meus pais neva moitas veces

Con todo, non é infrecuente utilizar un antecedente que ten un valor máis sintáctico do que semántico, que acostuma ser alí:
 • Alí onde viven meus pais neva moitas veces

Onde é um pronome multifuncional que fai sempre referência a lugar.

Funciona quer como interrogador (pronome interrogativo), quer como relator (pronome relativo).

Quando funciona como interrogador indica localizaçom e direçom, valendo igualmente para interrogativas diretas e indiretas. 

Como interrogador é usado e respondido com verbos como estar ou ficar. No segundo caso, é respondido com qualquer verbo de movimento, como ir.

I. O onde de localização não vem precedido de preposições:
 • Onde vives? 
 • Onde estás? 
 • Onde os viche?
 • Onde deixárom as caixas?

Neste uso, e só com a terceira pessoa, pode ser usado u-lo
 • U-la caixa = Onde está caixa?
 • U-los nenos = Onde están os nenos?

II. O onde de movimento admite diversas preposições, distinguindo-se entre:

II.1. Lugar de chegada, en cujo caso se pode usar onde só, ou bem para onde.
 1. Onde vas? = Para onde vas?
 2. Para onde tiraron?
É mais comum o uso da preposiçom para que a. Se se utilizar, nom se une a ondea onde.

II.2. Lugar de origem, com a preposiçom de (é grafado donde)
 • Donde chegárom estes?
 • Donde disparam?

II.3. Outra preposición freqüente é por
 • Por onde te meteche?
 • Por onde chegam?

Como relator é usado como equivalente a em que, no qual

Pode ter, portanto, um antecedente:
 • A casa em que/ onde nacim é mui antiga
 • A rua em que/ onde celebram a feira está fechada ao trânsito

Ou carecer dele, em cujo caso nom é susbtituível por em que/ no qual:
 • Onde a gente é mais feliz é no norte
 • Onde vivem meus pais neva muitas veces

Contudo, não é infreqüente utilizar um antecedente que tem um valor mais sintático do que semântico, que costuma ser ali:
 • Ali onde vivem meus pais neva muitas vezes

Acerca de 'u-lo'

Ulo é un interrogador cun uso moi restritivo.

Significa exactamente onde está o/a. Ten, por tanto, flexión:

SG    M  ulo
         F   ula
PL    M  ulos
         F   ulas

Non inclúe verbo e vai seguido por un sintagma determinante:
 1. ulo libro?
 2. ula camisa?
 3. ulos libros?
 4. ulas camisas?


U-lo é um interrogador com um uso mui restritivo.

Significa exatamente onde está o/a. Tem, portanto, flexom: 

SG    M  u-lo
         F   u-la
PL    M  u-los
         F   u-las

Nom inclui verbo e vai seguido por um sintagma determinante:
 1. u-lo livro?
 2. u-la camisa?
 3. u-los livros?
 4. u-las camisas?


luns, 31 de agosto de 2015

Acerca de 'dimitirse'

O uso normal deste verbo en todas as linguas románicas é como pronominal, o cal torna normal que tamén en galego se use así, á diferenza do español que o usa sen clítico. De facto, o seu uso sen o clítico é outro caso de castelanismo:
 • O rexedor ten de se dimitir despois do escándalo
 • O goberno enteiro dimitiuse onte á noite
 • Espero que se dimitan antes de acabar o día


O uso normal deste verbo em todas as línguas românicas é como pronominal, o qual torna normal que também em galego se use assim, à diferença do espanhol que o usa sem o clítico. De facto, o seu uso sem clítico é outro caso de castelanismo:
 • O regedor tem de se demitir depois do escândalo
 • O governo inteiro demitiu-se ontem à noite
 • Espero que se demitam antes de acabar o dia

domingo, 30 de agosto de 2015

Nexos casteláns a evitar

Úsanse en galego, mesmo na norma oficial, unha serie de nexos que ligan frases ou períodos que están directamente tomados do castelán e que son de todo incorrectos en galego. Estes son os máis comúns, xunto coas formas enxebres que se poden usar en galego:
 1. *Desde logo: certamente, de certo, sen dúbida
 2. *En canto: así que, da que
 3. *En canto a: canto a, a respecto de
 4. *Por suposto: serve o dito para desde logo máis acima, tamén claro.

Eis algúns exemplos construídos con eles:
 1. Este rapaz sabe, de certo/ certamente/ sen dúbida, de que está a falar.
 2. Así que/ da que chegues, chámame.
 3. Canto ás verbas para este ano, houbo un corte no orzamento ben importante.
 4. Claro/ certamente, non haberá máis discusións sobre ese asunto

Cómpre ter presente que encanto é tamén un adverbio (portugués enquanto) idéntico a mentres:
 • Ficaron calados mentres/ encanto estiveron aquí. 


Usam-se em galego, mesmo na norma oficial, uma série de nexos que ligam frases ou períodos que estão diretamente tomados do castelão e que som de tudo incorretos em galego. Estes som os mais comuns, junto com as formas enxebres que se podem usar em galego:
 1. *Desde logocertamente, de certo, sen dúvida
 2. *En canto: assim que, da que
 3. *En canto a: quanto a, a respecto de
 4. *Por suposto: serve o dito para desde logo mais acima, tamén claro.
Eis alguns exemplos construídos com eles:
 1. Este rapaz sabe, de certo/ certamente/ sen dúvida, de que está a falar.
 2. Assim que/ da que chegues, chama-me.
 3. Quanto às verbas para este ano, houvo un corte no orçamento bem importante.
 4. Claro/ certamente, nom haverá mais discussões sobre ese assunto
Cumpre ter presente que enquanto é também um advérbio idêntico a mentres:
 • Ficárom calados mentres/ enquanto estivérom aqui. 

mércores, 26 de agosto de 2015

Acerca de 'continuar' e 'seguir'

Estes dous verbos tenden a ser empregados case igual en galego pola influencia do español, mas teñen valores diferentes.

Seguir úsase para se referir aos pasos, ao rastro, en definitiva, ir por tras de algo ou alguén.
 • Seguimos as súas pegadas por toda a cidade
 • Sigo a súa carreira cinematográfica con ben de interese.

Continuar indica a non a interrupción de algo, a continuación. Moitas veces é substituíbel por proseguir.
 • Continuou a correr despois de recibir un golpe na cabeza durante a carreira.
 • Continuaremos coas aulas despois da pausa.

A perífrase *seguir a non é correcta en galego, está influída polo español; a única forma correcta é continuar a:
 • Se continuades a falar así, vanvos botar da sala.
 • Co teu permiso, continúo a ler.


Estes dous verbos tendem a ser empregados quase igual em galego pola influência do espanhol, mas tenhem valores diferentes.

Seguir usa-se para se referir aos passos, ao rastro, en definitiva, ir por trás dalgo ou alguém.
 • Seguimos as suas pegadas por toda a cidade
 • Sigo a sua carreira cinematográfica com bem de interesse.
Continuar indica a nom a interrupçom dalgo, a continuaçom. Muitas vezes é substituível por prosseguir.
 • Continuou a correr depois de receber um golpe na cabeça durante a carreira.
 • Continuaremos com as aulas depois da pausa.
perífrase *seguir a nom é correta em galego, está influída polo espanhol; a única forma correta é continuar a:
 • Se continuades a falar assim, vão-vos botar da sala.
 • Com a tua permissom, continuo a ler.

mércores, 7 de xaneiro de 2015

'Ter falado'

Existe en galego unha perífrase que indica hábitos, construída con ter + participio, mas a dita estrutura non se usa en todos os tempos, só en presente e pretérito de indicativo:
 • Teño ido con el a esa finca moitos anos (ese hábito aínda pode continuar no tempo)
 • Eles tiñan ido a esa finca moitos anos (ese hábito xa non está en vigor)
Non se debe confundir esta perífrase cos tempos compostos con ter, que en galego se usan co resto de tempos verbais;
 • Se o tivese visto antes, teríao comprado
 • Para teres estado un ano na cadea, tes moi boa fachenda

Existe em galego uma perífrase que indica hábitos, construída com ter + particípio, mas a dita estrutura nom se usa em todos os tempos, só em presente e pretérito de indicativo:
 • Tenho ido com ele a essa finca muitos anos (esse hábito ainda pode continuar no tempo)
 • Eles tinham ido a esa finca muitos anos (esse hábito já nom está en vigor)
Não se deve confundir esta perífrase com os tempos compostos com ter, que em galego se usam com o resto de tempos verbais;
 • Se o tivesse visto antes, teria-o comprado
 • Para teres estado um ano na cadeia, tens mui boa fachenda

martes, 22 de abril de 2014

Colocación dos posesivos

A colocación dos posesivos cando son usados atributivamente dentro dun SN é moi variábel en galego.

Como é ben sabido, o galego require dun determinante (por norma artigo definido, mais tamén pode ser o indefinido e até un demostrativo) que o preceda. Nisto, funciona como outras linguas como o italiano:
 • Co artigo definido: o meu amigo
 • Co artigo indefinido: un meu amigo
 • Co demostrativo: ese meu amigo


O determinante é xeralmente omitido cando se trata dos nomes de parentesco directo:
 • Meu pai
 • Túa nai / mai

Á diferenza do portugués, pode manter o posesivo prenominal nos tres casos, mais tamén, neses tres mesmos casos, pode colocar o posesivo tras o nome:
 • O amigo meu
 • Un amigo meu
 • Ese amigo meu


A diferenza entre os primeiros e os segundos é estilística nos exemplos con artigo indefinido e posesivo, mentres que no primeiro caso estamos ante unha forma non marcada (o meu amigo) e outra marcada (o amigo meu), cun valor algo enfático, aínda que non é excesivamente clara esta distinción, se ben, a primeira forma é moito máis frecuente que a segunda (de aí que digamos que se poida considerar lixeiramente marcada). De facto, o propio español utilizaría a segunda cunha marca moito máis relevante:
 • [-marcado]: su amigo
 • [+marcado]: el amigo suyo

No entanto,  forma prenominal é preferíbel cando hai máis elementos que acompañan o nome:
 • O meu auto italiano
 • O auto meu italiano (sería aceptábel, mais cun valor contrastivo: o auto meu que é italiano, porque teño outro(s) que non o é/son).

A forma posesiva del(a), usada para evitar confusións, é porén sempre posnominal.A colocação dos possessivos quando som usados atributivamente dentro dum SN é mui variável em galego.

Como é bem sabido, o galego requer dum determinante (por norma artigo definido, mas também pode ser o indefinido e até um demostrativo) que o preceda. Nisto, funciona como outras línguas como o italiano:
 • Com o artigo definido: o meu amigo
 • Com o artigo indefinido: un meu amigo
 • Com o demostrativo: ese meu amigo


O determinante é geralmente omitido quando se trata dos nomes de parentesco direto:
 • Meu pai
 • Tua nai / mãe
À diferença do português, pode manter o possessivo prenominal nos três casos, mas também, nesses três mesmos casos, pode colocar o posesivo trás o nome:
 • O amigo meu
 • Um amigo meu
 • Esse amigo meu


A diferença entre os primeiros e os segundos é estilística nos exemplos com artigo indefinido e possessivo, mentres que no primeiro caso estamos ante uma forma não marcada (o meu amigo) e outra marcada (o amigo meu), com um valor algo enfático, ainda que não é excesivamente clara esta distinção, se bem, a primeira forma é muito mais freqüente que a segunda (daí que digamos que se poda considerar ligeiramente marcada). De facto, o próprio espanhol utilizaria a segunda com uma marca muito mais relevante:
 • [-marcado]: su amigo
 • [+marcado]: el amigo suyo
No entanto,  a forma prenominal é preferível quando há mais elementos que acompanham o nome:
 • O meu auto italiano
 • O auto meu italiano (sería aceitável, mas com um valor contrastivo: o auto meu que é italiano, porque tenho outro(s) que nom o é/som).

A forma possessiva del(a)usada para evitar confusões, é porém sempre posnominal.


'Del(a)'

A contracción de de cos pronomes el, ela, eles, ela ten algúns valores especiais que analizaremos a seguir.

En primeiro lugar, trátase da mera contracción:
 • Non sei nada del(a) desde hai meses.
 • Deles non che quero nada.

En segundo lugar, ten valor de posesivo sempre posnominal. Imos, xa que logo, ocuparnos do segundo valor, o de posesivo, visto que ten un valor especial.

Dunha banda, non debe ser confundido con de seu.

Doutra banda, equivale a seu, súa cando este posesivo fai referencia á terceira persoa, non á persoa de cortesía (vostede). Por tanto, na maioría dos casos, son intercambiábeis:
 • A súa casa = a casa súa = a casa del(a).

Como posesivo, del(a) é sempre posnominal, mais pode funcionar tanto atributiva canto predicativamente:
 • Esa casa é súa /del(a)
 • Esa é a casa del(a)


A contraçom de de com os pronomes ele, ela, eles, ela tem alguns valores especiais que analisaremos a seguir.

En primeiro lugar, trata-se da mera contraçom:
 • Não sei nada dele/dela desde há meses.
 • Deles não te' quero nada.

Em segundo lugar, tem valor de possessivo sempre posnominal. Imos, já que logo, ocupar-nos com o segundo valor, o de possessivo, visto que tem um valor especial.


Por um lado, nom deve ser confundido com de seu.

Por outro lado, equivale a seu, sua quando este possessivo fai referência à terceira pessoa, nom à pessoa de cortesia (você). Portanto, na maioría dos casos, son intercambiáveis:
 • A sua casa = a casa sua = a casa dele/a.
Como possessivo, dele/a é sempre posnominal, mas pode funcionar tanto atributiva quanto predicativamente:
 • Essa casa é sua /dele/a
 • Essa é a casa dele/a

'De seu'

Unha das formas máis interesantes do galego é o uso de formas analíticas de posesivo posnominal introducidas coa preposición de e mais o posesivo en masculino singular invariábel. Trátase dunha forma enfática cuxo valor equivale a "propio".

O paradigma é así:

       1PS:    de meu
       2PS:    de teu
       3PS:    de seu
       1PP:    de noso
       2PP:    de voso
       3PP:    de seu

Estas estruturas úsanse tanto atributivas canto predicativas.
 • É unha manía de seu (= "é unha manía moi propia del /dela)
 • A idea foi de seu (que é moito máis enfática que: a idea foi súa, onde até se pode exprimir a admiración ou a estrañeza do falante pola idea en cuestión)

Non se debe confundir de seu con del/dela. O primeiro, como diciamos, ten un valor marcado do que carece o segundo:
 • Esa casa é de seu (a propiedade da casa é exclusiva do posuidor e iso remárcase)
 • Esa casa é del(a) (sen valor enfático, substituíbel por: Esa casa é súa)


Uma das formas mais interessantes do galego é o uso de formas analíticas de posesivo posnominal introduzidas com a preposição de e mais o possessivo em masculino singular invariável. Trata-se duma forma enfática cujo valor equivale a "próprio".

O paradigma é assim:

       1PS:    de meu
       2PS:    de teu
       3PS:    de seu
       1PP:    de nosso
       2PP:    de vosso
       3PP:    de seu

Estas estruturas som usadas tanto atributivas quanto predicativas.
 • É uma mania de seu (= "é uma mania mui própria dele /dela)
 • A ideia foi de seu (que é muito mais enfática que: a idea foi sua, onde até se pode exprimir a admiração ou a estranheza do falante pola ideia em questão)
Não se deve confundir de seu com dele/dela. O primeiro, como dizíamos, tem um valor marcado do que carece o segundo:
 • Essa casa é de seu (a propriedade da casa é exclusiva do possuidor e isso remarca-se)
 • Essa casa é dele/a (sem valor enfático, substituível por: Essa casa é sua)

luns, 17 de febreiro de 2014

Estruturas negativas

Para negar, o galego utiliza o adverbio non. Ora ben, hai dous tipos de non, con usos diferentes.

Para negar unha oración completa, úsase un non tónico:
 •      A: Queres xogar unha partidiña de cartas connosco?
 •      B: Non, graciñas

En troques, cando se trata de negar o verbo, úsase un negador, non átono, que pode chegar a soar [nuη]. Tal adverbio negativo sempre acompaña o verbo conxugado:
 •        Non constrúo cabanas
 •        Non podo construír cabanas
 •        Non teño feito unha cabana

Caso houbese dous verbos non conxugados, o negador acompaña o primeiro:
 •      É mellor non ter ido

Certamente tamén se poden combinar ambos os non:
 •      A: Queres vir esta tarde ao cinema?
 •      B: ‘Non, non ‘podo ‘hoxe.


O galego utiliza elementos adverbios e determinantes negativos en estruturas negativas tal que:
 •       Non vin ningún coello por aí fóra (e non *non vin algún coello...)
 •       Non fales con ninguén (e non *non fales con alguén)
 •     Eu non o sei tampouco (obsérvese que o portugués contemporáneo neste caso usa também não: eu também não o sei)

Ora ben, o galego si coñece a dupla negación. Esta é opcional, á diferenza do español e do portugués que a evitan. Con todo, cómpre sinalar que a dupla negación é só posíbel en construcións enfáticas. Obsérvese como mudan o español e o portugués:
 •      ES: No lo sabe nadie  à *Nadie no / nadie lo sabe  (e non: *nadie no lo sabe)
 •      PT: Não o sabe ninguém à *Ninguém  não / ninguém o sabe
 •      GL: Non o sabe ninguén à Ninguén non / ninguén o sabe.

Iso permite atopar oracións galegas correctas como: 
 • Ninguén non me contou nada
 • Eu tampouco non o sei


Porén, xa non é correcto:
 •       *Nada non me dixo

Porén, nos casos galegos anteriores, o uso do negador non é facultativo. Pódese eliminar.

Á diferenza do español, o galego non pode usar o indefinido algún en oracións negativas:

 •        GL: Non ten *amigo algún / amigo ningún nesta cidade
 •        ES: No tiene amigo alguno / amigo ninguno en esta ciudad
 •        PT: Não tem qualquer amigo / amigo nenhum nesta cidade