luns, 16 de novembro de 2015

Acerca de 'mudar' e 'cambiar'

Por influencia do español, úsase cambiar como verbo de significado xeral, cando na realidade se trata dun verbo cun significado restrito. No inicio, cambiar refírese só a operacións financeiras (cambio de moeda, por exemplo), tamén a mudar de cor. 

 • Boa tarde, podo aquí cambiar euros por dólares?

Polo contrario,  para o uso xeral, o verbo normal en galego é mudar

 • Xa mudou de idea outra vez
 • Mudáronme o posto para outra cidade
 • Andan a mudar os responsábeis polas obras públicas
 • Á miña rúa mudáronlle o nome


Por influência do espanhol, usa-se cambiar como verbo de significado geral, quando na realidade se trata dum verbo com um significado restrito. No início, cambiar refere-se só a operações financeiras (câmbio de moeda, por exemplo), também a mudar de cor. 
 • Boa tarde, podo aqui cambiar euros por dólares?
Polo contrário,  para o uso geral, o verbo normal en galego é mudar
 • Já mudou de ideia outra vez
 • Mudárom-me o posto para outra cidade
 • Andam a mudar os responsáveis polas obras públicas
 • À minha rua mudárom-lhe o nome

domingo, 15 de novembro de 2015

Acerca de 'onda'

Onda é unha preposición de lugar. Na entrada correspondente do VOLG dise:

 Expresa proximidade espacial.

Fun onda el e atopeino chorando. SINÓNIMOS xuntaxunto a 

Equivale tamén a ao carón de, cabo (de). Sendo unha preposición, vai seguida do caso oblicuo cando se usa seguida dun pronome:
 • Podes hospedarte onda min, se queres
Úsase, ademais, cun valor semellante ao do francés chez ou o italiano da para expresar o concepto de na casa de:
 • O Fernando anda onda o Loís 
 • Espero por ti onda o Carlos 

Onda é uma preposiçom de lugar. Na entrada correspondente do VOLG di-se:


 Expressa proximidade espacial. 

Fum onda ele e atopei-o chorando. SINÓNIMOS juntajunto a

Equivale também a ao carom de, cabo (de). Sendo uma preposiçom, vai seguida do caso oblíquo quando se usa seguida dum pronome:
 • Podes hospedar-te onda min, se queres
Usa-se, ademais, com um valor semelhante ao do francês chez ou o italiano da para expressar o conceito de na casa de:
 • O Fernando anda onda o Loís 
 • Espero por ti onda o Carlos 
Acerca de 'onde'

Onde é un pronome multifuncional que fai sempre referencia a lugar.

Funciona quer como interrogador (pronome interrogativo), quer como relator (pronome relativo).

Cando funciona como interrogador indica localización e dirección, valendo igualmente para interrogativas directas e indirectas. 

Como interrogador úsase e respóndese con verbos como estar ou ficar. No segundo caso, respóndese con calquera verbo de movemento, como ir.

I. O onde de localización non vén precedido de preposicións:

 • Onde vives? 
 • Onde estás? 
 • Onde os viches?
 • Onde deixaron as caixas?

Neste uso, e só coa terceira persoa, pode ser usado ulo

 • U-la caixa = Onde está caixa?
 • U-los nenos = Onde están os nenos?

II. O onde de movemento admite diversas preposicións, distinguíndose entre:

II.1. Lugar de chegada, en cuxo caso se pode usar onde só, ou ben para onde.
 • Onde vas? = Para onde vas?
 • Para onde tiraron?

É máis común o uso da preposición para que a. Se se utilizar, non se une a onde: a onde.

II.2. Lugar de orixe, coa preposición de.
 1. De onde chegaron estes?
 2. De onde disparan?
II.3. Outra preposición frecuente é por
 • Por onde te metiches?
 • Por onde chegan?

Como relator úsase como equivalente a en que, no cal

Pode ter, por tanto, un antecedente:
 • A casa en que/ onde nacín é moi antiga
 • A rúa en que/ onde celebran a feira está fechada ao tránsito

Ou carecer del, en cuxo caso non é susbtituíbel por en que/ no cal:

 • Onde a xente é máis feliz é no norte
 • Onde viven meus pais neva moitas veces

Con todo, non é infrecuente utilizar un antecedente que ten un valor máis sintáctico do que semántico, que acostuma ser alí:
 • Alí onde viven meus pais neva moitas veces

Onde é um pronome multifuncional que fai sempre referência a lugar.

Funciona quer como interrogador (pronome interrogativo), quer como relator (pronome relativo).

Quando funciona como interrogador indica localizaçom e direçom, valendo igualmente para interrogativas diretas e indiretas. 

Como interrogador é usado e respondido com verbos como estar ou ficar. No segundo caso, é respondido com qualquer verbo de movimento, como ir.

I. O onde de localização não vem precedido de preposições:
 • Onde vives? 
 • Onde estás? 
 • Onde os viche?
 • Onde deixárom as caixas?

Neste uso, e só com a terceira pessoa, pode ser usado u-lo
 • U-la caixa = Onde está caixa?
 • U-los nenos = Onde están os nenos?

II. O onde de movimento admite diversas preposições, distinguindo-se entre:

II.1. Lugar de chegada, en cujo caso se pode usar onde só, ou bem para onde.
 1. Onde vas? = Para onde vas?
 2. Para onde tiraron?
É mais comum o uso da preposiçom para que a. Se se utilizar, nom se une a ondea onde.

II.2. Lugar de origem, com a preposiçom de (é grafado donde)
 • Donde chegárom estes?
 • Donde disparam?

II.3. Outra preposición freqüente é por
 • Por onde te meteche?
 • Por onde chegam?

Como relator é usado como equivalente a em que, no qual

Pode ter, portanto, um antecedente:
 • A casa em que/ onde nacim é mui antiga
 • A rua em que/ onde celebram a feira está fechada ao trânsito

Ou carecer dele, em cujo caso nom é susbtituível por em que/ no qual:
 • Onde a gente é mais feliz é no norte
 • Onde vivem meus pais neva muitas veces

Contudo, não é infreqüente utilizar um antecedente que tem um valor mais sintático do que semântico, que costuma ser ali:
 • Ali onde vivem meus pais neva muitas vezes

Acerca de 'u-lo'

Ulo é un interrogador cun uso moi restritivo.

Significa exactamente onde está o/a. Ten, por tanto, flexión:

SG    M  ulo
         F   ula
PL    M  ulos
         F   ulas

Non inclúe verbo e vai seguido por un sintagma determinante:
 1. ulo libro?
 2. ula camisa?
 3. ulos libros?
 4. ulas camisas?


U-lo é um interrogador com um uso mui restritivo.

Significa exatamente onde está o/a. Tem, portanto, flexom: 

SG    M  u-lo
         F   u-la
PL    M  u-los
         F   u-las

Nom inclui verbo e vai seguido por um sintagma determinante:
 1. u-lo livro?
 2. u-la camisa?
 3. u-los livros?
 4. u-las camisas?


luns, 31 de agosto de 2015

Acerca de 'dimitirse'

O uso normal deste verbo en todas as linguas románicas é como pronominal, o cal torna normal que tamén en galego se use así, á diferenza do español que o usa sen clítico. De facto, o seu uso sen o clítico é outro caso de castelanismo:
 • O rexedor ten de se dimitir despois do escándalo
 • O goberno enteiro dimitiuse onte á noite
 • Espero que se dimitan antes de acabar o día


O uso normal deste verbo em todas as línguas românicas é como pronominal, o qual torna normal que também em galego se use assim, à diferença do espanhol que o usa sem o clítico. De facto, o seu uso sem clítico é outro caso de castelanismo:
 • O regedor tem de se demitir depois do escândalo
 • O governo inteiro demitiu-se ontem à noite
 • Espero que se demitam antes de acabar o dia

domingo, 30 de agosto de 2015

Nexos casteláns a evitar

Úsanse en galego, mesmo na norma oficial, unha serie de nexos que ligan frases ou períodos que están directamente tomados do castelán e que son de todo incorrectos en galego. Estes son os máis comúns, xunto coas formas enxebres que se poden usar en galego:
 1. *Desde logo: certamente, de certo, sen dúbida
 2. *En canto: así que, da que
 3. *En canto a: canto a, a respecto de
 4. *Por suposto: serve o dito para desde logo máis acima, tamén claro.

Eis algúns exemplos construídos con eles:
 1. Este rapaz sabe, de certo/ certamente/ sen dúbida, de que está a falar.
 2. Así que/ da que chegues, chámame.
 3. Canto ás verbas para este ano, houbo un corte no orzamento ben importante.
 4. Claro/ certamente, non haberá máis discusións sobre ese asunto

Cómpre ter presente que encanto é tamén un adverbio (portugués enquanto) idéntico a mentres:
 • Ficaron calados mentres/ encanto estiveron aquí. 


Usam-se em galego, mesmo na norma oficial, uma série de nexos que ligam frases ou períodos que estão diretamente tomados do castelão e que som de tudo incorretos em galego. Estes som os mais comuns, junto com as formas enxebres que se podem usar em galego:
 1. *Desde logocertamente, de certo, sen dúvida
 2. *En canto: assim que, da que
 3. *En canto a: quanto a, a respecto de
 4. *Por suposto: serve o dito para desde logo mais acima, tamén claro.
Eis alguns exemplos construídos com eles:
 1. Este rapaz sabe, de certo/ certamente/ sen dúvida, de que está a falar.
 2. Assim que/ da que chegues, chama-me.
 3. Quanto às verbas para este ano, houvo un corte no orçamento bem importante.
 4. Claro/ certamente, nom haverá mais discussões sobre ese assunto
Cumpre ter presente que enquanto é também um advérbio idêntico a mentres:
 • Ficárom calados mentres/ enquanto estivérom aqui. 

mércores, 26 de agosto de 2015

Acerca de 'continuar' e 'seguir'

Estes dous verbos tenden a ser empregados case igual en galego pola influencia do español, mas teñen valores diferentes.

Seguir úsase para se referir aos pasos, ao rastro, en definitiva, ir por tras de algo ou alguén.
 • Seguimos as súas pegadas por toda a cidade
 • Sigo a súa carreira cinematográfica con ben de interese.

Continuar indica a non a interrupción de algo, a continuación. Moitas veces é substituíbel por proseguir.
 • Continuou a correr despois de recibir un golpe na cabeza durante a carreira.
 • Continuaremos coas aulas despois da pausa.

A perífrase *seguir a non é correcta en galego, está influída polo español; a única forma correcta é continuar a:
 • Se continuades a falar así, vanvos botar da sala.
 • Co teu permiso, continúo a ler.


Estes dous verbos tendem a ser empregados quase igual em galego pola influência do espanhol, mas tenhem valores diferentes.

Seguir usa-se para se referir aos passos, ao rastro, en definitiva, ir por trás dalgo ou alguém.
 • Seguimos as suas pegadas por toda a cidade
 • Sigo a sua carreira cinematográfica com bem de interesse.
Continuar indica a nom a interrupçom dalgo, a continuaçom. Muitas vezes é substituível por prosseguir.
 • Continuou a correr depois de receber um golpe na cabeça durante a carreira.
 • Continuaremos com as aulas depois da pausa.
perífrase *seguir a nom é correta em galego, está influída polo espanhol; a única forma correta é continuar a:
 • Se continuades a falar assim, vão-vos botar da sala.
 • Com a tua permissom, continuo a ler.

mércores, 7 de xaneiro de 2015

'Ter falado'

Existe en galego unha perífrase que indica hábitos, construída con ter + participio, mas a dita estrutura non se usa en todos os tempos, só en presente e pretérito de indicativo:
 • Teño ido con el a esa finca moitos anos (ese hábito aínda pode continuar no tempo)
 • Eles tiñan ido a esa finca moitos anos (ese hábito xa non está en vigor)
Non se debe confundir esta perífrase cos tempos compostos con ter, que en galego se usan co resto de tempos verbais;
 • Se o tivese visto antes, teríao comprado
 • Para teres estado un ano na cadea, tes moi boa fachenda

Existe em galego uma perífrase que indica hábitos, construída com ter + particípio, mas a dita estrutura nom se usa em todos os tempos, só em presente e pretérito de indicativo:
 • Tenho ido com ele a essa finca muitos anos (esse hábito ainda pode continuar no tempo)
 • Eles tinham ido a esa finca muitos anos (esse hábito já nom está en vigor)
Não se deve confundir esta perífrase com os tempos compostos com ter, que em galego se usam com o resto de tempos verbais;
 • Se o tivesse visto antes, teria-o comprado
 • Para teres estado um ano na cadeia, tens mui boa fachenda