luns, 31 de agosto de 2015

Acerca de 'dimitirse'

O uso normal deste verbo en todas as linguas románicas é como pronominal, o cal torna normal que tamén en galego se use así, á diferenza do español que o usa sen clítico. De facto, o seu uso sen o clítico é outro caso de castelanismo:
 • O rexedor ten de se dimitir despois do escándalo
 • O goberno enteiro dimitiuse onte á noite
 • Espero que se dimitan antes de acabar o día


O uso normal deste verbo em todas as línguas românicas é como pronominal, o qual torna normal que também em galego se use assim, à diferença do espanhol que o usa sem o clítico. De facto, o seu uso sem clítico é outro caso de castelanismo:
 • O regedor tem de se demitir depois do escândalo
 • O governo inteiro demitiu-se ontem à noite
 • Espero que se demitam antes de acabar o dia

domingo, 30 de agosto de 2015

Nexos casteláns a evitar

Úsanse en galego, mesmo na norma oficial, unha serie de nexos que ligan frases ou períodos que están directamente tomados do castelán e que son de todo incorrectos en galego. Estes son os máis comúns, xunto coas formas enxebres que se poden usar en galego:
 1. *Desde logo: certamente, de certo, sen dúbida
 2. *En canto: así que, da que
 3. *En canto a: canto a, a respecto de
 4. *Por suposto: serve o dito para desde logo máis acima, tamén claro.

Eis algúns exemplos construídos con eles:
 1. Este rapaz sabe, de certo/ certamente/ sen dúbida, de que está a falar.
 2. Así que/ da que chegues, chámame.
 3. Canto ás verbas para este ano, houbo un corte no orzamento ben importante.
 4. Claro/ certamente, non haberá máis discusións sobre ese asunto

Cómpre ter presente que encanto é tamén un adverbio (portugués enquanto) idéntico a mentres:
 • Ficaron calados mentres/ encanto estiveron aquí. 


Usam-se em galego, mesmo na norma oficial, uma série de nexos que ligam frases ou períodos que estão diretamente tomados do castelão e que som de tudo incorretos em galego. Estes som os mais comuns, junto com as formas enxebres que se podem usar em galego:
 1. *Desde logocertamente, de certo, sen dúvida
 2. *En canto: assim que, da que
 3. *En canto a: quanto a, a respecto de
 4. *Por suposto: serve o dito para desde logo mais acima, tamén claro.
Eis alguns exemplos construídos com eles:
 1. Este rapaz sabe, de certo/ certamente/ sen dúvida, de que está a falar.
 2. Assim que/ da que chegues, chama-me.
 3. Quanto às verbas para este ano, houvo un corte no orçamento bem importante.
 4. Claro/ certamente, nom haverá mais discussões sobre ese assunto
Cumpre ter presente que enquanto é também um advérbio idêntico a mentres:
 • Ficárom calados mentres/ enquanto estivérom aqui. 

mércores, 26 de agosto de 2015

Acerca de 'continuar' e 'seguir'

Estes dous verbos tenden a ser empregados case igual en galego pola influencia do español, mas teñen valores diferentes.

Seguir úsase para se referir aos pasos, ao rastro, en definitiva, ir por tras de algo ou alguén.
 • Seguimos as súas pegadas por toda a cidade
 • Sigo a súa carreira cinematográfica con ben de interese.

Continuar indica a non a interrupción de algo, a continuación. Moitas veces é substituíbel por proseguir.
 • Continuou a correr despois de recibir un golpe na cabeza durante a carreira.
 • Continuaremos coas aulas despois da pausa.

A perífrase *seguir a non é correcta en galego, está influída polo español; a única forma correcta é continuar a:
 • Se continuades a falar así, vanvos botar da sala.
 • Co teu permiso, continúo a ler.


Estes dous verbos tendem a ser empregados quase igual em galego pola influência do espanhol, mas tenhem valores diferentes.

Seguir usa-se para se referir aos passos, ao rastro, en definitiva, ir por trás dalgo ou alguém.
 • Seguimos as suas pegadas por toda a cidade
 • Sigo a sua carreira cinematográfica com bem de interesse.
Continuar indica a nom a interrupçom dalgo, a continuaçom. Muitas vezes é substituível por prosseguir.
 • Continuou a correr depois de receber um golpe na cabeça durante a carreira.
 • Continuaremos com as aulas depois da pausa.
perífrase *seguir a nom é correta em galego, está influída polo espanhol; a única forma correta é continuar a:
 • Se continuades a falar assim, vão-vos botar da sala.
 • Com a tua permissom, continuo a ler.