domingo, 30 de agosto de 2015

Nexos casteláns a evitar

Úsanse en galego, mesmo na norma oficial, unha serie de nexos que ligan frases ou períodos que están directamente tomados do castelán e que son de todo incorrectos en galego. Estes son os máis comúns, xunto coas formas enxebres que se poden usar en galego:
 1. *Desde logo: certamente, de certo, sen dúbida
 2. *En canto: así que, da que
 3. *En canto a: canto a, a respecto de
 4. *Por suposto: serve o dito para desde logo máis acima, tamén claro.

Eis algúns exemplos construídos con eles:
 1. Este rapaz sabe, de certo/ certamente/ sen dúbida, de que está a falar.
 2. Así que/ da que chegues, chámame.
 3. Canto ás verbas para este ano, houbo un corte no orzamento ben importante.
 4. Claro/ certamente, non haberá máis discusións sobre ese asunto

Cómpre ter presente que encanto é tamén un adverbio (portugués enquanto) idéntico a mentres:
 • Ficaron calados mentres/ encanto estiveron aquí. 


Usam-se em galego, mesmo na norma oficial, uma série de nexos que ligam frases ou períodos que estão diretamente tomados do castelão e que som de tudo incorretos em galego. Estes som os mais comuns, junto com as formas enxebres que se podem usar em galego:
 1. *Desde logocertamente, de certo, sen dúvida
 2. *En canto: assim que, da que
 3. *En canto a: quanto a, a respecto de
 4. *Por suposto: serve o dito para desde logo mais acima, tamén claro.
Eis alguns exemplos construídos com eles:
 1. Este rapaz sabe, de certo/ certamente/ sen dúvida, de que está a falar.
 2. Assim que/ da que chegues, chama-me.
 3. Quanto às verbas para este ano, houvo un corte no orçamento bem importante.
 4. Claro/ certamente, nom haverá mais discussões sobre ese assunto
Cumpre ter presente que enquanto é também um advérbio idêntico a mentres:
 • Ficárom calados mentres/ enquanto estivérom aqui. 

Ningún comentario: