martes, 22 de abril de 2014

Colocación dos posesivos

A colocación dos posesivos cando son usados atributivamente dentro dun SN é moi variábel en galego.

Como é ben sabido, o galego require dun determinante (por norma artigo definido, mais tamén pode ser o indefinido e até un demostrativo) que o preceda. Nisto, funciona como outras linguas como o italiano:
 • Co artigo definido: o meu amigo
 • Co artigo indefinido: un meu amigo
 • Co demostrativo: ese meu amigo


O determinante é xeralmente omitido cando se trata dos nomes de parentesco directo:
 • Meu pai
 • Túa nai / mai

Á diferenza do portugués, pode manter o posesivo prenominal nos tres casos, mais tamén, neses tres mesmos casos, pode colocar o posesivo tras o nome:
 • O amigo meu
 • Un amigo meu
 • Ese amigo meu


A diferenza entre os primeiros e os segundos é estilística nos exemplos con artigo indefinido e posesivo, mentres que no primeiro caso estamos ante unha forma non marcada (o meu amigo) e outra marcada (o amigo meu), cun valor algo enfático, aínda que non é excesivamente clara esta distinción, se ben, a primeira forma é moito máis frecuente que a segunda (de aí que digamos que se poida considerar lixeiramente marcada). De facto, o propio español utilizaría a segunda cunha marca moito máis relevante:
 • [-marcado]: su amigo
 • [+marcado]: el amigo suyo

No entanto,  forma prenominal é preferíbel cando hai máis elementos que acompañan o nome:
 • O meu auto italiano
 • O auto meu italiano (sería aceptábel, mais cun valor contrastivo: o auto meu que é italiano, porque teño outro(s) que non o é/son).

A forma posesiva del(a), usada para evitar confusións, é porén sempre posnominal.A colocação dos possessivos quando som usados atributivamente dentro dum SN é mui variável em galego.

Como é bem sabido, o galego requer dum determinante (por norma artigo definido, mas também pode ser o indefinido e até um demostrativo) que o preceda. Nisto, funciona como outras línguas como o italiano:
 • Com o artigo definido: o meu amigo
 • Com o artigo indefinido: un meu amigo
 • Com o demostrativo: ese meu amigo


O determinante é geralmente omitido quando se trata dos nomes de parentesco direto:
 • Meu pai
 • Tua nai / mãe
À diferença do português, pode manter o possessivo prenominal nos três casos, mas também, nesses três mesmos casos, pode colocar o posesivo trás o nome:
 • O amigo meu
 • Um amigo meu
 • Esse amigo meu


A diferença entre os primeiros e os segundos é estilística nos exemplos com artigo indefinido e possessivo, mentres que no primeiro caso estamos ante uma forma não marcada (o meu amigo) e outra marcada (o amigo meu), com um valor algo enfático, ainda que não é excesivamente clara esta distinção, se bem, a primeira forma é muito mais freqüente que a segunda (daí que digamos que se poda considerar ligeiramente marcada). De facto, o próprio espanhol utilizaria a segunda com uma marca muito mais relevante:
 • [-marcado]: su amigo
 • [+marcado]: el amigo suyo
No entanto,  a forma prenominal é preferível quando há mais elementos que acompanham o nome:
 • O meu auto italiano
 • O auto meu italiano (sería aceitável, mas com um valor contrastivo: o auto meu que é italiano, porque tenho outro(s) que nom o é/som).

A forma possessiva del(a)usada para evitar confusões, é porém sempre posnominal.


Ningún comentario: