martes, 22 de abril de 2014

'De seu'

Unha das formas máis interesantes do galego é o uso de formas analíticas de posesivo posnominal introducidas coa preposición de e mais o posesivo en masculino singular invariábel. Trátase dunha forma enfática cuxo valor equivale a "propio".

O paradigma é así:

       1PS:    de meu
       2PS:    de teu
       3PS:    de seu
       1PP:    de noso
       2PP:    de voso
       3PP:    de seu

Estas estruturas úsanse tanto atributivas canto predicativas.
  • É unha manía de seu (= "é unha manía moi propia del /dela)
  • A idea foi de seu (que é moito máis enfática que: a idea foi súa, onde até se pode exprimir a admiración ou a estrañeza do falante pola idea en cuestión)

Non se debe confundir de seu con del/dela. O primeiro, como diciamos, ten un valor marcado do que carece o segundo:
  • Esa casa é de seu (a propiedade da casa é exclusiva do posuidor e iso remárcase)
  • Esa casa é del(a) (sen valor enfático, substituíbel por: Esa casa é súa)


Uma das formas mais interessantes do galego é o uso de formas analíticas de posesivo posnominal introduzidas com a preposição de e mais o possessivo em masculino singular invariável. Trata-se duma forma enfática cujo valor equivale a "próprio".

O paradigma é assim:

       1PS:    de meu
       2PS:    de teu
       3PS:    de seu
       1PP:    de nosso
       2PP:    de vosso
       3PP:    de seu

Estas estruturas som usadas tanto atributivas quanto predicativas.
  • É uma mania de seu (= "é uma mania mui própria dele /dela)
  • A ideia foi de seu (que é muito mais enfática que: a idea foi sua, onde até se pode exprimir a admiração ou a estranheza do falante pola ideia em questão)
Não se deve confundir de seu com dele/dela. O primeiro, como dizíamos, tem um valor marcado do que carece o segundo:
  • Essa casa é de seu (a propriedade da casa é exclusiva do possuidor e isso remarca-se)
  • Essa casa é dele/a (sem valor enfático, substituível por: Essa casa é sua)

Ningún comentario: