domingo, 15 de novembro de 2015

Acerca de 'onde'

Onde é un pronome multifuncional que fai sempre referencia a lugar.

Funciona quer como interrogador (pronome interrogativo), quer como relator (pronome relativo).

Cando funciona como interrogador indica localización e dirección, valendo igualmente para interrogativas directas e indirectas. 

Como interrogador úsase e respóndese con verbos como estar ou ficar. No segundo caso, respóndese con calquera verbo de movemento, como ir.

I. O onde de localización non vén precedido de preposicións:

 • Onde vives? 
 • Onde estás? 
 • Onde os viches?
 • Onde deixaron as caixas?

Neste uso, e só coa terceira persoa, pode ser usado ulo

 • U-la caixa = Onde está caixa?
 • U-los nenos = Onde están os nenos?

II. O onde de movemento admite diversas preposicións, distinguíndose entre:

II.1. Lugar de chegada, en cuxo caso se pode usar onde só, ou ben para onde.
 • Onde vas? = Para onde vas?
 • Para onde tiraron?

É máis común o uso da preposición para que a. Se se utilizar, non se une a onde: a onde.

II.2. Lugar de orixe, coa preposición de.
 1. De onde chegaron estes?
 2. De onde disparan?
II.3. Outra preposición frecuente é por
 • Por onde te metiches?
 • Por onde chegan?

Como relator úsase como equivalente a en que, no cal

Pode ter, por tanto, un antecedente:
 • A casa en que/ onde nacín é moi antiga
 • A rúa en que/ onde celebran a feira está fechada ao tránsito

Ou carecer del, en cuxo caso non é susbtituíbel por en que/ no cal:

 • Onde a xente é máis feliz é no norte
 • Onde viven meus pais neva moitas veces

Con todo, non é infrecuente utilizar un antecedente que ten un valor máis sintáctico do que semántico, que acostuma ser alí:
 • Alí onde viven meus pais neva moitas veces

Onde é um pronome multifuncional que fai sempre referência a lugar.

Funciona quer como interrogador (pronome interrogativo), quer como relator (pronome relativo).

Quando funciona como interrogador indica localizaçom e direçom, valendo igualmente para interrogativas diretas e indiretas. 

Como interrogador é usado e respondido com verbos como estar ou ficar. No segundo caso, é respondido com qualquer verbo de movimento, como ir.

I. O onde de localização não vem precedido de preposições:
 • Onde vives? 
 • Onde estás? 
 • Onde os viche?
 • Onde deixárom as caixas?

Neste uso, e só com a terceira pessoa, pode ser usado u-lo
 • U-la caixa = Onde está caixa?
 • U-los nenos = Onde están os nenos?

II. O onde de movimento admite diversas preposições, distinguindo-se entre:

II.1. Lugar de chegada, en cujo caso se pode usar onde só, ou bem para onde.
 1. Onde vas? = Para onde vas?
 2. Para onde tiraron?
É mais comum o uso da preposiçom para que a. Se se utilizar, nom se une a ondea onde.

II.2. Lugar de origem, com a preposiçom de (é grafado donde)
 • Donde chegárom estes?
 • Donde disparam?

II.3. Outra preposición freqüente é por
 • Por onde te meteche?
 • Por onde chegam?

Como relator é usado como equivalente a em que, no qual

Pode ter, portanto, um antecedente:
 • A casa em que/ onde nacim é mui antiga
 • A rua em que/ onde celebram a feira está fechada ao trânsito

Ou carecer dele, em cujo caso nom é susbtituível por em que/ no qual:
 • Onde a gente é mais feliz é no norte
 • Onde vivem meus pais neva muitas veces

Contudo, não é infreqüente utilizar um antecedente que tem um valor mais sintático do que semântico, que costuma ser ali:
 • Ali onde vivem meus pais neva muitas vezes

Ningún comentario: