xoves, 14 de decembro de 2023

Orde SVO

A ORDE S.V.O

Os elementos a que fai referencia esta epígrafe son:

 • S: suxeito
 • V: verbo
 • O: obxecto

En galego a orde S.O.V é a non marcada, isto é, a que aparece por defecto. En galego, que nisto é mais próximo do castelán, é posíbel utilizar a preposição a em casos em que o portuguès non utiliza (como se pode ver no seguinte cadro):

AXENTE 

PROCESO 

PACIENTE 

SUXEITO 

PREDICADO 

OBXECTO 

PT  João 

cumprimentou 

Maria 

PT  Maria 

cumprimentou 

João 

GL  Xoán 

saudou 

a Maria 

GL  María 

saudou 

a Xoán 

 

ORDES MARCADAS

Porén, podemos encontrar ordes marcadas de diversa índole. Por un lado, dáse a orde OSV com topicalização que rege pleonasmo

  • O libro eu compreino o libro 

Pode inclusive acontecer que se topicalice unha parte do obxecto (desde que houber un cuantificador, Q), en cuxo caso é unha estrutura: O1SVO2 

  • Pan pro teño moito pan 

Tamén se pode encontrar a orde SOV con valor enfático: 

  •  Eu ese libro xa o comprei ese libro 

A orde S.V.O é tamén marcada en galego con topicalización e colocación inicial do suxeito: 

  •  O Pedro a carne Pedro cómea a carne

É tamén común que O sexa inicial en frases interrogativas, que en románico producen OVS. 

  • A quem visitaron pro visitaron quen?  

Grazas à non-expresión do suxeito, é moi frecuente o aparecemento de OV, en que o suxeito é marcado como pro e pode ocupar todas as posicións indicadas abaixo: 

  • pro O café tomamo-lo  
  • O café pro tomamo-lo  
  • O café tomamo-lo pro 

En todos os casos anteriores, hai un clítico o que aparece sempre que hai unha topicalización (pleonasmo). Con todo, a orde OVS é duplamente marcada, unha vez que S é un suxeito focal. Para entender o que significa focalizado, é preciso utilizar a teoría do tema & rema xa presentada. 


TOPICALIZACIÓN


A topicalização é muito comum em galego e parte dunha orde non marcada S.V.O 

  •  María coñece a Xoán 

Teoricamente, pode ser convertido en O.S.V con topicalización, mais ten de ir acompañada mandatorimente de pleonasmo): 

  • A Xoán María coñéceo a Xoán 

FOCALIZACIÓN

A focalización do obxecto en románico ten máis algún recurso.  Así, partimos dumha cláusula non marcada: 

  • Comprei ese libro. 

que se torna: 

  • Comprei ese libro. 

E o obxecto enfatizado pode ir en primeiro lugar: 

  •  ese libro compreino ese libro. 

A focalización permite as estruturas O.V.S, onde o suxeito é frecuentemente enfático, mais non sempre. Véxase estes dous exemplos, onde o primeiro non é enfático e o segundo si é:

  • Ese diñeiro gañouno Raquel gañou ese diñeiro
  • Ese diñeiro Raquel gañouno ese diñeiro  Raquel


Ningún comentario: