xoves, 16 de setembro de 2010

Alomorfos da 3P: 'o, a, os, as'

En galego, os clíticos da terceira persoa acusativo presentan diver-sas formas segundo o contexto en que se atopen.

Falamos daquela dun mesmo morfema que toma diferentes formas, o cal é coñecido co nome de alomorfo.

Obsérvense as formas que toma o nos seguintes exemplos:
 • O pan véndeo na praza.
 • O pan vendeuno na praza.
 • O pan véndelo na praza

As regras para o uso destes tres alomorfos son máis sinxelas do que parece:

1. Próclise:

– Úsase sempre a primeira forma: o, a, os, as. 
 • O pan xa o venderon todo

2. Énclise:

– Detrás de vogal e nasal: forma simple
 • Véndea
 • Cómpraas
 • Véxoos
 • Cómprano

– Detrás de ditongo: forma con nasal
 • Vendeuna
 • Comprounas

– Detrás de /-r/ ou /-s/, forma con lateral, mais os fonemas anteriores fican absorbidos, isto é:
 • Cantas o > cántalo
 • Entender o > enténdelo
Isto hase entender a través de formas arcaicas, algunha delas aínda conservadas no galego eonaviego, que representan estadios anteriores da lingua:
 • Entendes-lo (eon.) > enténdelo
 • Entender-lo > entendelo

Ningún comentario: