domingo, 14 de novembro de 2010

Futuro do conxuntivo

O futuro do conxuntivo non se usa na lingua falada, tendo máis ou menos desaparecido hai tempo, embora continúe a ser empregado con total normalidade en portugués. Con todo, o seu uso na lingua escrita, sobre todo a certos niveis formais, está amplamente recomendado e na escrita actual goza dunha relativa boa saúde. Á diferenza do pretérito imperfecto do conxuntivo, o futuro do conxuntivo indica futuro. Esta distinción parece evidente, mais unha parte do problema xace precisamente aí.

Alén diso, o futuro do conxuntivo, canto ás súas formas, é doadamente confundíbel co infinitivo conxugado.

Podemos sintetizar o uso do futuro do conxuntivo nestes casos:

1. En oracións condicionais do tipo I:
 • Se tiver tempo, iría dar unha volta
 • Diríache quen é se o souber
Neste caso úsase apenas co nexo se.

2. En oracións de relativo referíndose a hipótese
 • Quen tiver multas pendentes de pagamento será notificado polo Concello

3. En cláusulas temporais e modais que teñen un certo valor condicional. De facto son unha variante das anteriores.
 • Cando: Podes vir cando quixeres (=no momento en que quixeres)
 • Á medida que: Á medida que cubriren o cuestonario, poden abandonar a sala.
 • Así que: Así que me paguen a nómina, xa che pago a débeda.
 • Como: Fai como che dixer.
 • Conforme: Actúa conforme lle indicarmos.
 • Despois que: Despois que terminares de te vestir, imos fóra.
 • Mentres (=encanto): Mentres non deixar de chover, non poderemos saír
 • Sempre que: Sempre que tiveres dúbidas, pregúntame.


O futuro de conjuntivo nom se usa na língua falada, tendo mais ou menos desaparecido há tempo, embora continue a ser empregado con total normalidade en português. Contudo, o seu uso na língua escrita, sobretudo a certos níveis formais, está amplamente recomendado e na escrita actual goza dumha relativa boa saúde. À diferença do pretérito imperfeito do conjuntivo, o futuro do conxuntivo indica futuro. Esta distinçom parece evidente, mas umha parte do problema jaz precisamente aí.


Além disso, o futuro do conjuntivo, quanto às suas formas, é doadamente confundível com o infinitivo conjugado.

Podemos sintetizar o uso do futuro do conjuntivo nestes casos:

1. En orações condicionais do tipo I:
 • Se tiver tempo, iría dar umha volta
 • Ia-che dizer quem é se o souber
Neste caso usa-se apenas com o nexo se.

2. En orações de relativo referindo-se a hipótese
 • Quem tiver multas pendentes de pagamento será notificado polo Concelho

3. En cláusulas temporais e modais que tenhem un certo valor condicional. De facto som umha variante das anteriores.
 • Quando: Podes vir quando quiseres 
 • À medida que: À medida que cobriren o questionário, podem abandonar a sala.
 • Assim que: Assim que me paguem a nómina, já che pago a dívida.
 • Como: Fai como che dixer.
 • Conforme: Atua conforme lhe indicarmos.
 • Depois que: Depois que terminares de te vestir, imos fóra.
 • Mentres (=enquanto): Mentres nom deixar de chover, nom poderemos sair
 • Sempre que: Sempre que tiveres dúvidas, pergunta-me.

Ningún comentario: