Do latín ao galego

 Valores dalgúns signos fonéticos • /:/ indica vogal ou consoante longas.

 • /ɛ/ vogal aberta 

 • /ɔ/ vogal aberta

 • /δ/ consoante fricativa interdental sonora como o <th> do inglés en this.

 • /θ/ consoante fricativa interdental xorda como o <th> do inglés thing.

 • /ŋ/ consoante nasal gutural como o <ng> do inglés en finger.

 • /ɲ/ consoante nasal velar representada por <ñ>.

 • /ʒ/ como o <j> ou <g> portugués de já, gente

 • /ʃ/ como o <x> galego de xente.

 • /c/ consoante velar oclusiva xorda que aparece arestora nas linguas eslavas como en checo <t’> en Kat’a.

 • /ɟ/ consoante velar oclusiva sonora que aparece arestora nas linguas eslavas, como en checo <d’> en ďabel.

 • /ɾ/ consoante vibrante simple.

 • /ç/ consoante velar fricativa posterior, que se pronuncia como <ch> en alemán en Licht o Mädchen.


Como ler o latín


A seguir, algunhas notas acerca da lectura do latín clásico, que non responden ás pronuncias chamadas alemá ou italiana. Só sinalamos algunhas das grafías tal como eran lidas no latín clásico:


 • Todas as vogais poden ser longas ou curtas. Na época romana non se reflectía a cuantidade, mais nos textos actuais téndese a marcar a longura, de tal xeito que /o/ se grafa <ŏ> e /o:/ é grafado <ō>.

 • Igualmente, as consoantes poden ser simples e duplas.

 •  A letra ‘c’ pronúnciase /k/ en todos os casos, de xeito que <ca, ce, ci, co, cu> soan /ka, ke, ki, ko, ku/. Así centum é pronunciado /’kentum/.

 • A letra ‘g’ pronúnciase /g/ en todos os casos, de xeito que <ga, ge, gi, go, gy, gu> soan /ga, ge, gi, go, gu/. Así gens é pronunciado /’gens/.

 • O grupo <qu> soa /kw/.

 • As grafías de orixe grega <ch, ph, th> son pronunciadas respectivamente como /k, f, t/

 • A letra <h> foi aspirada nun primeiro momento, mais axiña deixou de se pronunciar e pasou a ser muda.

 • A letra <u> pode ser a vogal /u/, mais tamén a semiconsoante /w/, como en UICINUS, UENUS, AESTIUUS, etc. De facto, non existe <v>, que é unha incorporación posterior.

 • O mesmo que diciamos para <u>, serve para <i>, que é vogal /i/ e tamén semiconsoante /j/, como en IANUA, IAM, ADIUUARE, IUX, IUDEX, etc.

 • Outras grafías de orixe grega son <y> que soou /i/ e <z> que soou /dz/ ou /ts/.


Étimos latinos de vocábulos galegos

A forma de partida dos étimos é sempre o acusativo latino, mais o M indica que a desinencia xa é muda nesta lingua. As abreviaturas utilizadas son gl. (galego) dial. (dialectal do galego), eon. (eonaviego), pt. (portugués).

Na listaxe que aparece a seguir recollemos a evolución das formas patrimoniais, por tanto, non dos cultismos. Hai ducas de alótropos en galego, mais recolleremos apenas as formas máis antigas da lingua.

Eis unha listaxe de alótropos galegos:

étimo 

FORMA CULTA 

FORMA PRIMITIVA 

FABULA 

fábula 

fala 

RECUPERARE 

recuperar 

recobrar 

PLENU 

pleno 

cheo 

INFLARE 

inflar 

inchar 

PLANTARE 

plantar 

chantar 

AMPLU 

amplo 

ancho 

CUBITU 

cúbito 

cóbado 

OCULU 

óculo(s) 

ollo 

PARABOLA 

parábola 

palabra 

DENARIU 

denario 

diñeiro 

SALTU 

salto 

souto 

FRIGIDU 

fríxido 

frío 

CALIDU 

cálido 

caldo 

SPECULU 

espéculo 

espello 

STRICTU 

estrito 

estreito 

DIRECTU 

directo 

dereito 

INTEGRU 

íntegro 

enteiro AD

a

ad > a


AESTIVUM  

estío

aes.ʹtiwu > es.ʹtiu > es.ʹtio


AFFLARE 

achar

aʹf.fla.ɾe > aʹf:laɾe > a.ʹflaɾ > a.ʹtʃaɾ


AGRUM

eiro

ʹa.gɾu > ʹaj.ɾu > ʹaj.ɾo > ʹe.jɾo


ALIQUOD

algo

ʹa.li.kwod  > ʹa.li.ko > ʹa.le.go > ʹal.go


ALTARIUM

outeiro

al.ʹta.ɾi.u > al.ʹta.ɾju > al.ʹtaj.ɾu > aw.ʹtaj.ɾo > aw.ʹtej.ɾo > ow.ʹtej.ɾo

Porén, a forma alto preserva a forma latina, como cultismo. Só ten forma evoluída en topónimos como Penouta, Picouto, etc.

ALTERUM

outro

ʹal.te.ɾu > ʹal.tɾu > ʹaw.tɾo > ʹow.tɾo


AMABAM

amaba

a.ʹma.bam  > a.ʹma.ba 

pt. amava

AMABATIS

amabades

a.ma.ʹbatis  > a.ma.ʹba.des 

dial. amábades, amabais, pt. amáveis 

AMAMUS

amamos

a.ʹma.mus  > a.ʹma.mos  


AMANT

aman

ʹa.mant > ʹa.man > ʹa.maŋ 


AMAT

ama

ʹa.mat > ʹa.mad > ʹa.ma 


AMATIS

amades

a.ʹma.tis > a.ʹma.tes > a.ʹma.des 

dial. e pt. amais

AMAUI

amei

a.ʹm.awi > a.ʹmaj > a.ʹmej 


AMAUIT

amou

a.ʹma.wit > a.ʹmawt > a.ʹmawd > a.ʹmaw > a.ʹmow


ANNELLUM

anelo

an.ʹnɛl.lu > a.ʹn:ɛ.l:u > a.ʹnɛ.lo > a.nʹɛl 

eon. anelo

APICULA

abella

a.ʹpi.ku.la > a.ʹpi.kla > a.ʹbe.gλa > a.ʹbe.λa  


AQUAM

auga

ʹa.kwa > ʹa.gwa > ʹaw.gwa > ʹaw.ga 

eon. augua, pt. água

AQUILAM

aguia

ʹa.kwi.la > ʹa.ki.la > ʹa.gi.la > ʹa.gi.a > ʹa.gja 

eon. áiguela 

AREAM

eira

ʹa.ɾe.a > ʹa.ɾi.a > ʹa.ɾja > ʹaj.ɾa > ʹej.ɾa

dial. aira

AUIOLUM

avó

a.wi.ʹo.lum > a.ʹwo.lu > a.’vɔ.lo > a.ʹbɔ.lo > a.ʹbɔ: > a.ʹbɔ 

eon. avol(o); pt. avô 

AUIOLAM

avoa

a.wi.ʹo.lam > a.ʹwo.la > a.’vɔ.la > a.ʹbɔ.la > a.ʹbo.a 

eon. avola; pt. avó

AURUM

ouro

ʹaw.ɾum > ʹaw.ɾu > ʹaw.ɾo > ʹow.ɾo

pt. tamén oiro.

AUSCULTO

escoitar

aws.ʹkulto > is.ʹkul.to > es.ʹkul.to > es.ʹkuj.to > es.ʹkoj.to 

dial. escuito, escuto; pt. escuto

AUT

ou

awt > awd > owd > ow


AUTUMNUM

outono

aw.ʹtum.nu > aw.ʹtun.nu > aw.ʹto.n:o > ow.ʹto.no


BASIUM

beijo > beixo

ʹba.si.u > ʹba.sju > ʹbaj.su > ʹbej.so > ʹbejʒo > ʹbej.ʃo


BIBERE

beber

ʹbi.be.ɾe > ʹbe.be.ɾe > be.ʹbe.ɾe > be.ʹbeɾ


BONAM

boa

ʹbo.na > ʹbɔ.na > ʹbõ.a > ʹbo.a


BONUM

bo

ʹbo.nu > ʹbɔ.nu > ʹbɔ.no > ʹbõ.o > ʹbo

dial. bon; pt. bom

BUCCAM

boca

ʹbuk.ka > ʹbu.k:a > ʹbu.ka > ʹbo.ka


CABALLUM

cabalo

ka.ʹba.llu > ka.ba.ʹl:u > ka.ʹba.lo

pt. cavalo

CAECUM

cego

ʹkae.ku > ʹke.ku > ʹcε.ku > ʹtsε.go > ʹθε.go


CAELUM

ceo

ʹkae.lu > ke.lu > ʹcε.lo > ʹtsε.lo > ʹtsε.o > ʹθε.o

pt. céu

CALENDAM

quenda

ka.ʹlen.da > ka.ʹen.da > ʹken.da 


CALENTEM

quente

ka.ʹlεn.te > ka.ʹεn.te > ʹkεn.te

eon. calente

CALESCERE

quecer

ka.ʹles.ke.ɾe > ka.les.ʹke.ɾe > ka.les.ʹce.ɾe > kae.ʹceɾ > ke.ʹtseɾ > ke.ʹθeɾ

eon. calecer

CANES

cans

ʹka.nes > ʹkã.es > ʹkãs > ʹkaŋs

dial. cais, cas; pt. cães

CAPANNAM

cabana

ka.ʹpan.na > ka.ʹpa.n:a > ka.ʹba.na


CAPILLUM

cabelo

ka.ʹpil.lu > ka.ʹpe.l:o > ka.ʹbe.lo

eon. cabelo

CAPSAM

caixa

ʹkap.sa > ʹkaj.sa > ʹkaj.ʃa

eon. caxa.

CAPITIAM

cabeza

ka.ʹpi.ti.a > ka.pi.tja > ka.’pe.tsa > ka.ʹbe.tsa > ka.ʹbe.θa


CAPSUM

queixo

ʹkap.su > kas.su > ʹkaj.su > ʹkej.ʃo

Véxase máis abaixo CASEUM

CAPTIARE

caçar > cazar

kap.ʹti.aɾe > ka.ʹt:ja.ɾe > ka.ʹtsa.ɾe > ka.ʹθaɾ


CAPUT

cabo

ʹka.put > ʹka.pud > ʹka.po > ʹka.bo


CASAM

casa

ʹka.sa > ʹka.za > ʹka.sa


CASEUM

queijo > queixo

ʹka.se.u > ʹkasiu > ʹkazju > ʹkajzu > ʹkajʒo > ʹkejʒo > ʹkeiʃo

En galego conflúen as formas portuguesas queijo e queixo polo enxordecemento das sibilantes.

CATENAM

cadea

kaʹtena > ka.ʹde.na > ka.ʹdẽ.a > ka.de.a 


CATHEDRAM

cadeira

ʹka.te.dɾa > ka.ʹte.dɾa > ka.ʹde.dɾa > ka.ʹdej.ɾa


CAUSAM

cousa

ʹkaw.sa > ʹkaw.za > ʹkow.za > ʹkow.sa 

pt. coisa

CENISIAM

cinza, cinsa

ke.ʹni.si.a > keʹni.sja > cẽʹinsa > ʹtsinsa > ʹθinsa

eon. sinza

CENTUM

cento

ʹken.tu > ʹcεn.tu > ʹtsεn.to > ʹθεn.to


CIVITATEM

cidade

ki.wi.ʹta.te > ki.vi.ʹta.te > ci.vi.ʹta.te > tsi.bi.ʹda.de > tsib.ʹda.de >  tsi.ʹd:a.de > tsi.ʹda.de > θi.ʹda.de


CLAUDERE

choer

ʹklaw.de.ɾe > klaw.ʹde.ɾe > klow.ʹdeɾ > klo.ʹeɾ > tʃo.ʹeɾ 


CLAUEM

chave

ʹkla.we > ʹkla.ve > ʹkla.be > ʹtʃa.be


CLAUSAM

chousa

ʹklaw.sa > ʹklaw.za > ʹklow.za > ʹtʃow.ʹza > ʹtʃow.ʹsa


COENAM

cea

ʹkoe.na > ʹke.na >ʹce.na > ʹtse.na > ʹtsẽ.a > ʹtse.a > ʹθe.a


COGITARE

coidar

ko.ʹgi.ta.ɾe > kuj.ʹta.ɾe > koj.ʹdaɾ

dial. cuidar, pt. cuidar

COLLOCARE

colgar

kolʹlo.ka.ɾe > ko.ʹl:o.ka.ɾe > ko.ʹlo.ga.ɾe > kol.ʹgaɾ


COLOBRAM

cobra

ko.ʹlo.bɾa > ko.ʹlɔ.bɾa > ʹko.ɔbɾa > ʹkɔ:.bɾa > ko.bɾa

eon. colobra.

COLOREM

cor

ko.ʹlo.ɾe > ko.ʹloɾ > ko.ʹoɾ > ʹkoɾ


CONCILIUM

concello

kon.ʹki.li.u > kon.ʹci.lju > kon.ʹtse.λo > kon.ʹθe.λo


CONSILIUM

consello

kon.ʹsi.li.u > kon.ʹsi.lju > kon.ʹse.λo 

Nesta ocasión é o galego que distingue entre concello e consello, en canto que en portugués se pronuncian igual.

CREPARE

crebar, quebrar

kɾe.ʹpa.ɾe > kɾe.ʹbaɾ / > ke.ʹbɾaɾ


CULMINEM

cume, cumio

ʹkul.mi.ne > ʹku:.mi.ne > ʹkum.ne > ʹku.me 


CULTELLUM

coitelo

kul.ʹtel.lu > kuj.ʹtε.l:u > kuj.ʹtε.lo > koj.ʹtε.lo

dial. cuitelo, cutelo; eon. cuitelo

CŪLUM

cu

ʹku.lu > ʹku.u > ʹku: > ʹku 

eon. cul

CUM

con

kum > kom > kon > koŋ


CŪPAM

cuba

ʹku.pa > ʹku.ba


CUPPAM

copa

ʹkup.pa > ʹko.p:a > ʹko.pa


DECEM

dez

ʹde.kem > ʹde.ce > ʹdɛ.tse > ʹdε.dze > ʹdεδ >  ʹdɛθ


DE EX DE

desde

de eks de > de:ks.de > des.de

En galego, desde e dende son trocábeis. En portugués dende é un arcaísmo.

DE INDE

dende

de ʹinde > de.ʹende > ʹde:.nde > ʹden.de


DENARIUM

diñeiro

de.ʹna.ɾi.u > de.ʹna.ɾju > di.ʹna.jɾo > dĩ.ʹejɾo > di.ʹɲej.ɾo

eon. dieiro.  

DIGITUM

dedo

ʹdi.gi.tu > ʹdi.i.tu > di:.to > ʹde.do

eon. dido. O gl. distingue entre dedos das mans e dedas dos pés, cousa que o pt. non fai.

DIRECTUM

dereito

di.ʹɾek.tu > di.ʹɾeç.tu > di.ʹɾej.to > de.ʹɾej.to

pt. direito

DIURNATA

jornada > xornada

di.uɾʹna.ta > djuɾʹna.ta > ʒoɾʹna.da > ʃoɾʹna.da


DOMINUM

dono

ʹdo.mi.nu > ʹdɔm.no > ʹdɔn.no > ʹdɔ.n:o > ʹdɔ.no

Tamén deriva de aquí, como forma átona, don e no feminino dona (< DOMINA)

DUODECIM

doze > doce

ʹdwo.de.kim > ʹdo.de.ke > ʹdo.de.ce > ʹdo.de.ɟe > ʹdo.dze > ʹdo.δe > do.θe

Novamente nestes dous vocábulos, o gl. non distingue os pares, mais si o fai o pt. Ao pt. doze e doce corresponden en gl. doce.

DULCEM

doce

ʹdul.ke > ʹdul.ce > ʹdu.ce > ʹdo.ce > ʹdo.θe


EGO

eu

ʹe.go > ʹe.o > ʹew


EQUAM

egua

ʹe.kwa > ʹε.gwa


ET

e

et > ed > e /ε / i


EXAMINEM

enxame

ekʹsa.mi.ne > enʹsam.ne > enʹʃam.ne > enʹʃa.me


EXSŪCARE

enxugar

eks.suʹka.ɾe > ekʹsu.kaɾe > enʹʃu.ka.ɾe > enʹʃugaɾ


EXSŪCTUM

enxoito

eksʹsuk.tu > ekʹsuk.tu > enʹsuç.tu > enʹʃuj.to > enʹʃoj.to

dial. enxuito, enxuto; pt. enxuto

FABULARE

falar

fa.bu.ʹla.ɾe > fa.ʹblaɾ > fa.ʹllaɾ > fa.ʹl:aɾ > fa.ʹlaɾ


FACERE

fazer > facer

ʹfa.ke.ɾe > faʹke.ɾe > faʹceɾ > faʹɟeɾ > faʹdzeɾ > faʹδeɾ > faʹθεɾʹ

dial. faguer; eon. facer, faguer, faer, fer; pt. fazer.

FACTUM 

feito

ʹfak.tu > ʹfaç.tu > ʹfaj.to > ʹfej.to


FACTURAM 

feitura

fakʹtu.ɾa > façʹtu.ɾa > fajʹtu.ɾa > fejʹtu.ɾa


FALCEM

fouce

ʹfal.ke > ʹfal.ce > ʹfaw.ce > ʹfaw.tse > ʹfow.tse > ʹfow.θe


FALCONE

falcón

fal.ʹko.ne > fal.ʹkon > fal.ʹkoŋ

Non sofre a evolución completamente, outramente tería chegado a *foucón

FEBRUARIUM

febreiro

fe.bɾu.ʹa.ɾi.u > fe.ʹbɾa.ɾju > feʹbɾaj.ro > fe.ʹbɾej.roʹ

pt. fevereiro

FEMINA

femia

ʹfe.mi.na > fe.mĩ.a > ʹfeʹmi.a > ʹfe.mja

eon. fema; pt. fêmea 

FERIA

feira

ʹfe.ɾi.a > ʹfe.ɾja > ʹfej.ɾa


FICARIA

figueira

fiʹka.ɾi.a > fi.ʹka.ɾja > fi.ʹkaj.ɾa > fi.ʹgaj.ɾa > fi.ʹgej.ɾa


FILIUM

fillo

ʹfi.li.u > ʹfi.lju > ʹfi.λo


FLAGRARE

cheirar

fla,ʹgɾa.ɾe > flaj.ʹɾa.ɾe > tʃaj.ʹɾaɾ > tʃej.ʹɾaɾ

Existe un derivado semiculto en portugués: faro

FOCUM

fogo

ʹfo.ku > ʹfɔ.ku > ʹfɔ.ko > ʹfɔ.go


FOLIAM

folla

ʹfo.li.a > ʹfɔ.lja > ʹfɔ.λo


FORMICARIUM

formigueiro

foɾ.mi.ʹka.ɾi.u > foɾ.mi.ʹka.ɾju > foɾ.mi.ʹkajʹɾu > foɾ.mi.ʹgajɾo > foɾ.mi.ʹgej.ɾo


FORTIAM

força > forza

ʹfoɾ.ti.a > ʹfoɾ.tja > ʹfoɾ.tsa > ʹfor.θa


FRATREM

feire

ʹfɾa.tɾe > ʹfɾa.dɾe > ʹfɾaj.ɾe > ʹfɾej.ɾe


FRIGIDUM

frío

ʹfɾi.gi.du > ʹfɾi.i.du > ʹfɾi.o


FRUCTA

froita

ʹfɾuk.ta > ʹfɾuç.ta > ʹfɾuj.ta > ʹfɾoj.ta

dial. fruita; pt. fruta

GALLINA

galiña

gal.ʹli.na  > ga.ʹl:i.na > ʹgaʹlĩ.a > gaʹli.aʹ

eon. galía

GALLUM

galo

ʹgal.lu  > ʹga.l:u > ʹga.lo


GELUM

gelo > xeo

ʹgε.lu > ʹgjε.lu > ʹʒe.o > ʹʃe.o 

eon. xelo, pt. gelo

GENTEM

gente  > xente

ʹgɛn.te > ʹgjɛn.te > ʹʒɛn.te > ʹʃɛn.te


GENUCULU

xeonllo

ge.’nu.ku.lu > ge.ʹnu.klu > gje.ʹnu.gλο >ʒẽ.ʹo.λo > ʃi.ʹon.λo 

eon. xeollo, pt. joelho

GERMANUM

irmán

geɾ.ʹma.nu > gjeɾ.ʹma.nu > iɾ.ʹmãw > iɾ.ʹmaŋ 

dial. irmao, pt. irmão

GRANUM

gran 

ʹgɾa.nu > ʹgɾãw > ʹgɾaŋ 

dial. grao, pt. grão

GRATIA

graza

ʹgɾa.ti.a > ʹgɾa.tja > ʹgɾa.tsa > ʹgɾa.θa


*GUADANIA-RE < xerm. WAIDANJAN

gañar

gwa.da.ʹnja.ɾe > ga.da.ʹɲa.ɾe > ga:.ʹɲa.ɾe > ga.ɲaɾ


*GUARDARE (< xerm. WARDON)

gardar

gwaɾʹda.ɾe > gwaɾ.ʹdaɾ > gaɾ.ʹdaɾ


HAC HORA

agora

a.ʹko.ɾa > a.ʹkɔ.ɾa > a.ʹgɔ.ɾa


HAC ILLA

aquela

ʹak ʹil.la > a.ʹki.l:a > .aʹke.l:a > a.ʹke.la


HERBAM

herba

ʹeɾ.ba > ʹεɾ.ba


HIBERNUM

inverno

i.ʹbeɾ.nu > im.ʹbεɾ.nu >  im.ʹbεɾ.nu 

Xa en latín desenvolveu unha nasal, pois hi- foi reinterpretado como im-, o prefixo.

HOC ANNO

hogano

ʹok ʹan.no > ok.ʹan.no > o.ʹkan:o > oʹ.ga.no


HODIE

hoje > hoxe

ʹo.di.e > ʹɔ.dje > ʹɔ.ʒe > ʹɔ.ʃe

HODIE procede de HOC DIE. eon. hoi (con /ɔ/)

HOMINEM

home

ʹo.mi.ne > ʹɔ.mi.ne > ʹɔm.ne > ʹɔ.me


HOROLOGIUM

reloxo

o.ɾo.ʹlo.gi.u > o.ɾo.ʹlo.gju > o.ɾo.ʹlo.ʒju > o.ɾe.ʹlɔ.ʒo > re.ʹlɔ.ʒo > re.ʹlɔ.ʃo 

pt. relógio


IACTUM

jeito > xeito

ʹi.ak.tu > ʹjak.tu > ʹjeç.tu > ʹʒej.to > ʹʃej.to


IAM

> xa

ʹiam >  ʹja > ʹʒa > ʹʃa 


ILLAM

ela

ʹil.la > ʹe.l:a > ʹe.la


IANUARIUM

xaneiro

ia.nwa.ɾi.u > ia.ʹna.ɾiu > ja.ʹnaj.ɾu > ʒa.ʹnaj.ɾo > ʒa.ʹnej.ɾo > ʃa.ʹnej.ɾo

eon. xineiro.

INCEPTARE

encetar

in.kep.ʹta.ɾe > en.cet.ʹta.ɾe > en.tse.ʹt:aɾe > en.θe.ʹtaɾ


INTEGRUM

enteiro

ʹin.te.gɾu > in.ʹte.gɾu > en.ʹtej.ɾoʹ

pt. inteiro

INVIDIA

envexa

in.ʹwi.di.a > in.ʹvi.dja > im.ʹbi.dja > em.ʹbe.ʒa > em.ʹbe.ʃaʹ


IOCARE

jogar > xogar

io.ʹkaɾe > jo.ʹka.ɾe > ʒo.ʹgaɾ > ʃo.ʹgaɾʹ


IOVIS

joves > xoves

ʹio.wis > ʹjo.vis > jo.ves > ʹjo.bes > ʹʒo.bes > ʹʃo.bes

IOVIS é o xenitivo de IUPITER.

IUGUM

xugo

ʹiu.ku > ʹju.ku > ʹʒu.go > ʹʃu.goʹ


IPSE

ese

ʹip.se > ʹes.se > ʹe.s:e > ʹe.seʹ


IŪDICEM

juíz > xuíz

ʹiu.di.ke > ʹju.di.ce > ʹju.di.ʹɟe > ʹʒuj.dze > ʒujδ > ʹʃujθ


LACTEM

leite

ʹlak.te > laç.te > laj.te > lej.teʹ


LAETUM

ledo

ʹlae.tu > ʹletu > ʹlε.tu > ʹlε.do


LAXARE

leixar > deixar

lak.ʹsa.ɾe > laj.ʹsa.ɾe > lej.ʹʃaɾ > dejʹʃaɾʹ

A forma leixar foi común no período medieval

LEGEM

lei

ʹle.ge > ʹle.e > ʹlej


LEGENDAM

lenda

leʹgen.da > le.ʹenda > ʹle:n.da > ʹlen.da


LIMITEM

lende

ʹli.mi.te > ʹli.mi.de > ʹlim.de > ʹlen.de


LITIGARE

lidar

li.tiʹgaɾe > li.di.ʹga.ɾe > li.ʹdja.ɾe > liʹ.djaɾ > liʹ.daɾ


LIGNA

leña

ʹligna > ʹlej.na > ʹle.ɲa


LONGE

lonxe

ʹlon.ge > ʹlon.gje > ʹlon.ʒe > ʹlon.ʃe


LŪCEM

luz

ʹlu:.ke > ʹlu.ce > ʹlu.tsε > ʹllu.dze > ʹluδ > ʹluθ


LUCTUM

loito

ʹluk.tu > ʹluç.tu > ʹluj.to > ʹloj.to

dial. luito, luto; pt. luto.

LUDUM

lodo

ʹlu.tu > ʹlo.to > ʹlo.do


LŪMINEM

lume

ʹlu.mi.ne > ʹlum.ne > ʹlu.me


LŪNAM

lúa

ʹlu.na > ʹlũ.a > ʹlu.a


MAGICA

meiga

ʹma.gi.ka > ʹma.i.ga > ʹmajga > ʹmej.ga


MAGIS

máis

ʹma.gis > ʹma.is > ʹmajs


MARTIUM

marzo

ʹmaɾ.ti.u > ʹmaɾ.tju > ʹmar.tso > ʹmaɾ.θo


MATTIANAM

maçã > mazá

mat.ʹti.a.na > mat.ʹtja.na > maʹtsa.na > maʹtsã.a > maʹtsã > ma.θã > ma.ʹθa


MAXILLAM

meixela

mak.ʹsil.la > mak.ʹse.l:a > maj.ʹʃεla > mej.ʹʃεlaʹ


METIPSI-

MUM

mesmo

me.ʹtep.si.mu > me.ʹde.s:i.mu > me.ʹdes.mo > ʹme:s.mo > ʹmes.mo


MENSAM

mesa

ʹmen.sa > ʹme.sa > ʹme.za > ʹme.sa


MOLAM

moa

ʹmo.la > ʹmɔ.la > ʹmɔ.a

pt.

MOLINUM

muiño

mo.ʹli.nu > mo.ʹi.no > ʹmo.i.ɲo > ʹmwi.ɲo

dial. molín, moín, pt. moinho

MULIEREM

muller

mu.ʹli.e.ɾe > mu.ʹlje.ɾe > mu.ʹλeɾ


MULTUM

moito

ʹmul.tu > ʹmuj.to > ʹmoj.to

dial. muito, muto, pt. muito

MUTANTIA

mudança > mudanza

mu.ʹdan.ti.a > mu.ʹdan.tja > mu.ʹdan.tsa > mu.ʹdanθa


NOCTEM

noite

ʹnok.te > ʹnɔç.te > ʹnɔj.teʹ


NOUACULA

navalla

no.ʹwa.ku.la > no.ʹva.kula >noʹba.kla > na.ʹba.gλa > na.ʹba.λaʹ


NOUEM

nove

ʹnɔ.we > ʹnɔ.ve > ʹnɔ.be


OCULUM

ollo

ʹo.ku.lu > ʹɔ.ku.lu > ʹɔ.klo > ʹɔ.gλo >ʹɔ.λo


ORICULAM < AURICULA

orella

o.ʹɾi.ku.la > oʹɾi.kla > oʹɾegλa > o.ɾe.ʹλaʹ


ORPHANUM

orfo

ʹoɾ.fa.nu > ʹɔɾ.fa.no > ʹɔɾ.fã.o > ʹɔɾ.fo

pt. órfão

OSSUM

óso

ʹossu > ʹɔs:u > ʹɔso

pt. osso. En gl. distínguense pola abertura da vogal óso e oso (< URSU). Este segundo dá en portugués urso (cultismo)

OVICULAM

ovella

o.ʹwi.ku.la > o.ʹvi.kla >  o.ʹve.kla > o.ʹbe.gλa > o.ʹbe.λa


PALATIUM

paço > pazo

pa.ʹla.ti.u > pa.ʹla.tju > pa.ʹla.tsio > pa.ʹa.tso > ʹpa:tso > ʹpa.tso > ʹpa.θo

En eon. como topónimo Pacios.

PARABOLAM

palabra

pa.ʹɾa.bo.la > pa.ʹrabo.la > pa.ʹla.bo.ɾa > pa.ʹla.bɾa

pt. palavra.

PAUCUM

pouco

ʹpawku > ʹpowko

En portugués dialectal e en Xalma existe poico.

PEDEM

ʹpεde > ʹpε: > ʹpε


PER AD

para

ʹpeɾ ad > ʹpe.ɾa > ʹpa.ɾa 

(a forma popular en todo o galegoportugués é pra)

PERSICUM

péxego

ʹpeɾsiku > ʹpεɾsiku > ʹpεs:ego > pεʃego 

(pt. pêssego)

PESTULARE

pechar

pes.tu.la.ʹɾe > pes.ʹtlaɾ > pes.ʹtʃaɾ > pe.ʹtʃaɾ


PISCEM

peixe

ʹpis.ke > ʹpes.ke > ʹpes.ce > ʹpej.ʃeʹ


PLANTARE

chantar

plan.ʹta.ɾe > tʃan.ʹtaɾ


PLANAM

chá

ʹpla.na > ʹtʃã.na > ʹtʃã.a> ʹtʃã > ʹtʃa


PLANUM

chan

ʹpla.nu > ʹpla.no > ʹtʃã.no > ʹtʃã.o > ʹtʃã > ʹtʃaŋ

dial. chao.

PLATTA

prata

ʹplat.ta > ʹpla.t:a > ʹpɾa.ta


PLATTEA

praça > praza

ʹplat.te.a > ʹpla.t:a > ʹpla.tja > ʹpɾa.tsa > ʹpɾa.θa

É semicultismo

PLENAM

chea

ʹple.na > ʹtʃe.na > ʹtʃẽ.a > ʹtʃe.a

Nalgunhas variedades eonaviegas chía.

PLENUM

cheo

ʹple.nu > ʹple.no > ʹtʃe.no > ʹtʃẽ.o > ʹtʃe.o

eon. chen

PLICARE

chegar

pli.ʹka.ɾe > ple.ʹkaɾe > ple.ʹgaɾ > tʃe.ʹgaɾʹ


PLOVERE

chover

ʹplo.we.ɾe > plo.ʹve.ɾe > ʹplo.ʹbeɾ > tʃoʹ.beɾʹ

A forma pregar é semicultismo

PLUVIA

chuvia, choiva

ʹplu.vi.a > ʹplu.vja > ʹtʃu.bja > ʹtʃuj.ba > ʹtʃojbaʹ

pt. chuva

PŌLIPUM

polbo

ʹpo.li.pu > po.libu > ʹpol.bo


POPULUM

pobo

po.ʹpu.lu > ʹpɔ.pulu > ʹpɔ.polo > ʹpɔ.bo.lo > pɔ.bo 


PORTŪCA-

LENSEM

portugués

poɾ.tu.ka.len.se > poɾ.tu.ga.ʹlen.se > poɾ.tu.gaʹ.en.se > poɾ.tu.ʹge.se > poɾ.tu.ʹges


PRIMARIAM

primeira

pɾi.ʹma.ɾi.a > pɾi.ʹma.ɾja > pɾiʹmaj.ɾa > pɾiʹmej.ɾa


PUGNUM

puño

ʹpug.nu >ʹpuj.nu > ʹpu.ɲoʹ


PUTEUM

poço > pozo

ʹpu.te.u > ʹpu.tju > ʹpu.tsu > ʹpo.tso > ʹpo.θoʹʹ


QUADRUM

cadro

ʹkwa.dɾu > ʹkwa.dɾo > ʹka.dɾo

(dial. cuadro, pt. quadro)

QUAERERE

querer

kwae.ʹɾe.ɾe > ke.ʹɾe.ɾe > keʹɾeɾʹ


QUANDO

cando

ʹkwando > ʹkando

(dial. cuando, eon. condo, pt. quando)

QUANTUM

canto

ʹkwantu > ʹkwanto > ʹkanto

(dial. cuando, eon. conto, pt. quando)

QUEM

quen

ʹkwem > ʹkem > ʹkɛn > ʹkɛŋ


QUID

que

ʹkwid > ʹkid > ked > ke


QUOMŌDO

como

ʹkwomo:do > ʹkomodo > ʹkomoo > ʹkomo


RATIŌNEM

razón

ɾa.ʹtione > ra.ʹtjone > ra.ʹtsone > ra.ʹdzon > ra.ʹδoŋ > ra.ʹθoŋ


RAUBARE <(xerm. RAUBON)

roubar

ɾaw.ʹba.ɾe > raw.ʹba.ɾe > rowʹ.baɾ


REGEM

rei

ʹɾe.ge > ʹre.ge > ʹre.i > ʹrej


REGINA

raíña

ɾe.ʹgi.na > re.ʹgi.na > re.ʹi.na > ʹre.ĩ.a > raʹ.i.ɲa > ʹraj.ɲa


REGULA

rella > 

ʹɾe.gu.la > ʹrɛ.ʹgu.la > ʹrɛ.gλa > ʹrɛ.λa

A forma regra tamén deriva de REGULA, mais é forma semiculta.

RĪDERE

rir

ɾi.ʹde.ɾe > ʹre.ʹi.ɾe > ʹriɾʹ


RĪPARIAM

ribeira

ɾi.ʹpa.ɾi.a > ɾi.ʹpa.ɾja > ri.ʹpaj.ɾa > ri.ʹbaj.ɾa > ri.ʹbej.ɾa


RĪVUM

río

ʹɾi.wu > ʹri.u > ʹri.o


RŌSAM

rosa

ʹɾo:.sa > ʹro.za > ʹro.sa


ROTAM

roda

ʹɾota > ʹrɔta > ʹrɔda


ROTUNDUM

redondo

ɾo.ʹtun.du > re.ʹton.do > re.ʹdon.do


RUPTA

rota

ʹɾupta > ʹrutta > ʹrut:a > ʹrota


SALTUM

souto

ʹsal.tu > ʹsaw.tu > ʹsow.to


SAPONE

xabón

sa.ʹpone > sa.ʹbone > ʃa.ʹbon > ʃa.ʹboŋ


SARTORE

xastre

ʹsaɾ.toɾe > ʹsas.to.ɾe > ʹsas.tɾe > ʹʃas.tɾe


SCANNUM

escano

ʹskan.nu > is.ʹkan.nu > es.ʹka.n:o > es.ʹka.no


SCHOLA

escola

ʹsk.ola > is.ʹkɔ.la > es.ʹkɔ.la

Non é un vocábulo que evolúa completamente, pois conserva /l/, que en circunstancias normais caería.

SCŌPAM

escoba

ʹsko.pa > isʹ.ko.ba > esʹ.ko.ba


SEDERE

ser

ʹse.de.ɾe > ʹse.e.ɾe > ʹse.eɾ > ʹseɾ


SEDIAT

seja > sexa

ʹse.di.a > ʹse.dja > ʹse.ʒa >ʹse.ʃa

dial. seña, sía

SEMINARE

semear

se.mi.ʹna.ɾe > se.mĩʹ.aɾ > se.mẽʹ.aɾ > se.me.ʹaɾ

eon. semar (< semnare < SEMINARE)

SĒMITAM

senda

ʹse.mi.ta > ʹse.mi.da > ʹsem.da > ʹsen.da


SEPTEM

sete

ʹsep.te >  sεt.te > sε.t:e > sε.te


SINE

sen

ʹsi.ne > ʹse.ne > ʹseŋ


SINUM

seo

ʹsi.num > ʹse.no > ʹsẽ.o > ʹse.o

eon. sen

SOMNIUM

soño

ʹsom.ni.u > ʹso.nnju > ʹso.n:jo > ʹso.ɲo


SOMNUM

sono

ʹsom.nu > ʹson.nu > ʹso.n:o > ʹson.o

A distinción que se fai en galegoportugués non se fai en castelán, porque /mn/ e /mnj/ dan o mesmo resultado.

SPĒCULUM

espello

ʹspe.ku.lu > is.ʹpe.ku.lu > es.ʹpeg.λo > es.ʹpe.λo


STRICTUM

estreito

ʹstɾik.tu > is.ʹtɾik.tu > es.ʹtɾeç.tu > es.ʹtɾej.to


SUB

so

sub > sob > so

pt. sob

SUBUMBRA

sombra

su.ʹbum.bɾa > so.ʹbom.bɾa > so.ʹom.bɾa > ʹsom.bɾa


SUM

son

ʹsum > ʹsun > ʹson > ʹsoŋ

dial. e port. sou

SUMUS

somos

ʹsu.mus > ʹso.mos


SUNT

son

ʹsunt > ʹsun > ʹson > ʹsoŋ


SYRĪNGAM

xeringa

siʹɾinga > seʹɾinga > ʃeʹɾinga

pt. seringa, siringa.

TABULA

táboa

ʹtabula > ʹtabua > ʹtaboa

pt. tábua; eon. traba (< tabla < TABULA)

TĒGULA

tella

ʹtegula > ʹtεgλa > ʹtελa  


TENEBRAS

tebras

teʹ.ne.bɾas > te.ʹnε.bɾas > tẽʹ.ε.bɾas > ʹtε:.bɾas > ʹtε.bɾas

pt. trevas.

TĒNERE

ter

ʹteneɾe > ʹteneɾe > ʹtẽeɾ > ʹter


TENERUM

tenro

ʹtεneɾu > ʹtεneɾo > ʹtεnro


TINGERE

tingir > tinxir

ʹtin.ge.ɾe > tin.ʹgi.ɾe > tinʹgji.ɾe > tin.ʹʒiɾ > tin.ʹʃiɾʹ


TRIPALIUM

traballo

tɾiʹpaliu > tɾiʹpalju > tɾeʹbaλo > tɾaʹbaλo


TRUCTAM

troita

ʹtɾukta > ʹtɾuçta > ʹtɾujta > ʹtɾojta

dial. truita, truta, pt. truta

UACCA

vaca

ʹwakka > ʹbak:a > ʹbaka


UBI

u

ʹubi > ʹube > ʹub > ʹu

O interrogativo u é apenas utilizado co artigo definido: ulo, ula, ulos, ulas.

UENERIS

venres

ʹwεneɾis > ʹvεneɾis > ʹbεneɾes > ʹbεnres


UECULA < UETULA

vella

ʹwetula > ʹvɛkula > ʹvɛgula > ʹvɛgλa > ʹvɛλa

A forma vedra deriva directamente de VETULA, mais mal se conserva en topónimos: Pontevedra, Vilavedra.

UICES

vezes > veces

ʹwikes > ʹvikes > ʹbeces > ʹbeɟes > ʹbedzes > ʹbeδes > ʹbeθes


UICĪNAM

veciña

wiʹkina > viʹkina > beʹcina > ʹbeʹɟina > beʹdzĩa > beʹδiɲa > beʹθiɲa 

eon. vecía; pt. vizinha

UICĪNUM

veciño

wiʹki:nu > viʹkinu > beʹcinu > ʹbeʹɟinu > beʹdzĩo > beʹδiɲo > beʹθiɲo  

eon. vecín; pt. vizinho

UIDEO

vejo > vexo

ʹwi.de.o > ʹvi.de.o > ʹvi.djo > ʹve.djo > ʹbe.ʒo > ʹbe.ʃo


UILLA

vila

ʹwilla > ʹbil:a > ʹbila 


UIMENEM

vime, vimio

ʹwi.mi.ne > ʹwim.ne > ʹvi.me > ʹbi.me


UIRDEM

verde

ʹwiɾ.de > ʹveɾ.de > ʹbeɾ.de


UĪTAM

vida

ʹwi.ta > ʹvi.ta > ʹbi.da


UMBĪLICUM

embigo

um.biʹ.li.ku > im.biʹ.li.ku > em.biʹ.igo > em.’bi.go

eon. embiligo, pt. umbigo

UNDE

onde

ʹun.de > ʹon.de

eon. unde

ŪNGULAM

unlla

ʹun.gu.la > ʹun.gla > ʹun.gλa > ʹun.λa

dial. uña, pt. unha

UŌCEM

voz

ʹwo:.ke > ʹwo.ke > ʹvo.ce > ʹbo.tse > ʹbo.tse > ʹbo.dze > ʹboδ > ʹboθ
Consultas complementares


Convén consultar a pronuncia do galego padrón, o cal pode ser feito no DICIONARIO DE PRONUNCIA DA LINGUA GALEGA.


Para dúbidas de significado, recórrase ao DICIONARIO DA RAG.


Para consultas diversas acerca do portugués, recomendamos o DICIONARIO PRIBERAM.


© Xavier Frías-Conde

All rights reserved worldwideNingún comentario: