sábado, 7 de agosto de 2010

Os argumentos do predicado

A cuestión dos argumentos do predicado (ou sexa do verbo lexical, o verbo principal da oración) fai referencia a cada un dos elementos que precisa o devandito predicado desde o punto de vista semántico para ter significado completo. 

Os argumentos, tamén chamados valencias, son variábeis segundo a natureza semántica do predicado. 

Hai predicados que precisan unha soa valencia: 
 • correr > alguén corre
 hainos que precisan dous: 
 • ler > alguén le algo; 
 hainos mesmo que precisan tres: 
 • pór > alguén pon algo nalgures
 e até hainos que non teñen ningún: 
 • chover > chove
 Ora ben, hai elementos que non son obrigatorios para os predicados teren significado completo, como en: 
 • Antonio le un libro na estación
 Neste caso, na estación non é unha valencia, é un elemento prescindíbel.

Sobre 'aprender', 'ensinar ' e 'mostrar'

Estes tres verbos non teñen unha correspondencia exacta cos seus tres equivalentes españois. Convén entender perfectamente cales son os seus usos exactos para podelos usar dun xeito enxebre en galego, sen contaminación do español.

De entrada, poderíamos reflectir a equivalencia destes verbos entre galego e español da seguinte maneira. As explicacións virán despois:

O gráfico permítenos comprobar que non hai unha equivalencia exacta entre os tres verbos nas dúas linguas. O importante é aprender a usalos conforme o sistema galego para non usalos en galego segundo o sistema español.

APRENDER

Este verbo coincide co español nunha acepción:  
 • aprender: adquirir coñecementos. Ex.: O neno aprendeu a lección.
Trátase dun verbo con dous argumentos: alguen aprende algo. Ora ben, este verbo pode ter tres argumentos, en cuxo caso temos: alguén aprende algo a alguén. E como exemplo:
 • Ao meu pai apréndenlle inglés no traballo.
Eis un caso en que o verbo aprender ten un uso que non ten en español, porque en español habería que usar neste caso o verbo enseñar (porén, tamén é correcto usar ensinar) en galego neste caso:
 • Ao meu pai ensínanlle inglés no traballo.
A tradución das dúas oracións anteriores en español é a mesma:
 • A mi padre le enseñan inglés en en el trabajo.
Non  é tan estraño este uso galego, pois tamén se coñece en francés. Véxase o exemplo anterior traducido nesta lingua:
 • À mon père, on lui apprend anglais au travail.

ENSINAR

Agora xa sabemos cal é o uso exacto deste verbo en galego. Porén, como en castelán é nun dos seus usos sinónimo de mostrar, tamén en galego se fai tal uso, o cal é incorrecto. Obsérvense as dúas oracións seguintes en español:
 • Me mostraron un piso en la periferia
 • Me enseñaron un piso en la periferia
En galego só pode haber unha tradución:
 • Mostráronme un piso na periferia

MOSTRAR

Xa está todo dito sobre este verbo. En español ten un uso abondo limitado, soa se cadra demasiado culto, mais en galego é a única opción cando:
 • mostrar: facer ver algo a alguén.

luns, 2 de agosto de 2010

Sintagmas verbais

O sintagma verbal (SV) é o núcleo da oración, non só en galego, senón en todas as linguas. Ora ben, a estrutura do SV pode mudar segundo as distintas linguas.

En principio, é claro que o SV ten como núcleo un verbo, de aí o seu nome. Tal verbo ten que ser un verbo lexemático (isto é, un verbo que teña significado, non un verbo auxiliar).

O SV pode ter, para alén do seu núcleo, proxeccións de SN. Trátase das valencias ou argumentos do verbo. Isto envolve que o verbo ten que lles dar cabida porque son parte da súa natureza semántica. O suxeito, a primeira valencia (ou valencia externa) vén nas linguas románicas en primeiro lugar, mentres que os obxectos (ou valencias internas) veñen despois:
 •  O neno deixa os libros na mesa
Nota: Neste caso deixamos conceptos máis elevados e complicados como sintagma flexivo (SF) que son alleos a esta entrada.

Ora ben, moi decote, o SV proxéctase aínda máis por medio doutros verbos, os chamados verbos auxiliares e modais.

Os ditos verbos engaden información gramatical ou semántica ao verbo nuclear, mais a súa estrutura en galego pode presentar algunha peculiaridade.

En principio, os auxiliares propios (ter) son colocados por riba do SV. Imos falar neste caso de sintagma temporal (ST):
 • O neno ten lido o libro moitas veces O mesmo pode ser dito para as construcións pasivas, introducidas co chamado sintagma diatetizador (SDiat)

Nota 2: o proceso aquí explicado é moi complexo, pois se trata da descrición dunha mudanza profunda dunha estrutura activa en pasiva polo movemento do obxecto directo orixinal á función de suxeito; porén, a teoría completa segue a ficar fóra do noso alcance nesta entrada.
 • O libro foi lido por medio planeta.

Finalmente, vexamos como un verbo modal tamén é introducido a través dunha categoría chamada sintagma modal (SMod):
 • O neno pode ler o libro.


Os tres tipos de verbos auxiliares -usaremos esta etiqueta globalizadora- poden aparecer xuntos:
 • A casa puido ter ser derrubada finalmente.


Como temos visto, o SMOD do exemplo anterior exixe que o SV teña como núcleo un infinitivo, mentres que o SDIAT exixe que aquel sexa un participio. 

Endebén, as estruturas con SMOD ou ST (con auxiliares impropios) son moi diversas en galego, porque poden rexer tanto infinitivo, xerundio como participio. Mesmo nalgúns casos, o infinitivo é precedido de preposición ou conxunción. 

Eis as posibilidades:
 1. AUX + Vinf: Vou visitarte máis tarde
 2. AUX + a  Vinf: Seguimos a loitar pola causa.
 3. AUX + de Vinf: Has de ter máis coidado
 4. AUX + que Vinf: Temos que falar diso axiña.
 5. AUX + Vxer: Xa vou eu facendo a cea.
 6. AUX + Vpart: Non teño aprendido toda esa lista de vocabulario
Pretérito versus copretérito

O galego, como todas as linguas románicas, distingue entre perfectivo e imperfectivo no pasado, mais non no presente ou no futuro*.

Esta distinción causa abondos problemas aos estudantes de galego que non teñen unha lingua románica como lingua nativa. Cal é, xa que logo, a diferenza entre cantaches e cantabas?

De entrada, non sempre é posíbel facer unha distinción clara entre ambos os tempos verbais, isto é, que a distinción aspectual non é pertinente por mor da natureza semántica dos verbos. É así, que son practicamente intercambiábeis os dous tempos nestes exemplos caso non haxa referentes temporais:
 • Cando cativo, estudei/estudaba solfeo.
 • Por mor da tormenta imprevista, a xente correu/corría a se abeirar
 • O filme foi/era ben tedioso, que decepción.

 Porén, noutros casos, a diferenza é clarísima: o pretérito fai referencia a accións puntuais, mentres que o copretérito fai referencia a accións iterativas. Exemplos puntuais son:
 • O volcano estoupou hai media hora.
 • Deu un concerto espléndido.
 • Falou con moito xeito.
 • Esta noite durmín moi ben.

Exemplos iterativos son:
 • Miña avoa falaba alemán moito ben.
 • Estreaban todos os filmes de mércores.
 • Contaba o meu avó que alí xogaban eles cando nenos. (en troques: contoume o meu avó... indicaría que só o fixo unha vez)

Nas cláusulas temporais introducidas con cando o normal é que o verbo vaia en pretérito, porén na cláusula principal pode ser pretérito ou copretérito:
 • Cando chamou, eu durmía profundamente (non *durmín)
 • Cando casaron, ambos deles eran moi novos (non *foron)
 • Cando tiven o accidente, atendéronme axiña (e non *atendíanme)

Algunas pistas para usar o pretérito ou o copretérito veñen da man dos referentes temporais. Deste xeito, co pretérito úsanse referentes do tipo: unha vez, dúas, veces, moitas veces,
 • Vin dúas veces ese filme (e non *vía dúas veces ese filme).

En troques, o copretérito pode ir acompañado de referentes menos concretos: decote, a miúdo, normalmente, etc. (como se ven, son adverbiais que expresan hábitos ou procesos/accións reiterativas):
 • Normalmente lía antes de durmir.

Obsérvese esta curiosa distinción:
 • Falou ela todo o tempo e máis ninguén (i.e., nunha reunión)
 • Falaba ela sempre e máis ninguén (i.e., en todas as reunións)

____________________
* A distinción de aspecto si é un fenómeno propio das linguas eslavas, embora a distinción de aspecto non existe nas máis das linguas xermánicas. Apenas o inglés desenvolveu un tipo de aspectualidade distinguindo entre tempos simples e continuos.

Conectores sintácticos: casos

O galego ten unha serie de conectores sintácticos que son mal utilizados. A seguir presentamos algúns deles que pola influencia do español, ora non se usan, ora son mal usado. Tomamos o portugués padrón como referencia para explicar o seu uso:

CASO

É un conector condicional procedente da redución de en caso que, que rexe conxuntivo:
 • Caso che doa a barriga, chámame

MAL

Equivale a case (que) non, ou ao español apenas:
 • Mal sabe falar este coitado (=case non sabe falar...)

ASÍ QUE

É un conector temporal equivalente a tan logo como, tan cedo como. Equivale ao español en cuanto, de aí que se faga un calco en canto, que non é forma galega (e claro falso amigo co portugués enquanto):
 • Así que chegues, chámanos.
 • Así que o relatorio estivo preparado, convocaron os conselleiros.

EMBORA
.
As normas actuais do galego non recollen este conector, mais existe en galego. Equivale a ainda que, coa particularidade de que rexe conxuntivo (subxuntivo):
 • Embora non o saibas, non quedes en silencio e infórmate.
O infinitivo conxugado: formas e usos básicos

O infinitivo conxugado é un dos elementos máis senlleiros do galego-portugués. É o único idioma románico (xunto co sardo logudorés, mais aquí está en franca decadencia) que presenta o infinitivo con desinencias de conxugación.

É fundamental que non se perda en galego, pois é un dos seus signos identitarios máis importantes. Eis as súas desinencias nas tres conxugacións (de facto aparece en catro persoas, ficando dúas delas sen desinencia ou como desinencia :

FALAR
              falar
              falares
              falar
              falarmos
              falardes
              falaren

BEBER
              beber
              beberes
              beber
              bebermos
              beberdes
              beberen

PARTIR
              partir
              partires
              partir
              partirmos
              partirdes
              partiren

Canto ao seu uso, non é tan complexo como adoitan mostrar os manuais gramaticais. O seu uso é facultativo, mais convén facerse servir del cando sexa pertinente. Podemos esquematizar as regras do seu emprego do seguinte modo:

1. Uso preposicional: é o máis frecuente.

    a. infinitivos introducidos por unha preposición (cláusulas completivas ou finais)
 • É un bo día para irmos de excursión.
 • Teñen os labios cheos de chocolate por non lavaren a boca

2. Uso como suxeito

    a. Verbos impersoais cun infinitivo como suxeito
 •  Convén teres unha resposta preparada.
 • Cómpre levardes o asunto con discreción.
 • Gústame termos este bo ambiente na casa.

    b.  Construcións impersoais co verbo ser e SA/SN
 • Sería bo preparardes a reunión de antemán, non?
 • É mágoa non quedardes máis tempo connosco.Novamente sobre a 'habitación'

A palabra habitación non significa o mesmo en galego ca en español. Xa tratamos sobre ela anteriormente, mais agora cómpre engadir certas especificacións.

En español é sinónimo de alcoba, cuarto, dormitorio. Estes tres termos existen tamén en galego co mesmo significado, sendo cuarto o máis común.

Por tanto, a habitación en galego [habitação en portugués] significa o mesmo que abitazione en italiano ou habitation en francés (mesmo habitatge en catalán), palabras que conservan o sentido orixinal do verbo habitar, isto é, 'lugar onde se habita'. Con outras palabras: a habitación é en galego a mesma cousa que a vivenda, e non é en absoluto o dormitorio.

Daquela, o xusto sería preguntar:
 • Cuántos cuartos ten o teu apartamento?
 • Tenche tres.