martes, 26 de xaneiro de 2010

Sobre "gañar", "gaña" e outros termos relacionados.

Existen unha serie de formas que dan lugar á confusión, nomeadamente no confronto co español:

GAÑAR

O verbo galego gañar é o equivalente ao castelán "ganar".

GAÑO

Aínda que o dicionario recolle ganancia como derivado postverbal, existe ademais unha forma moito máis enxebre coincidente coa portuguesa: gaño, mais nunca *gañancia que é unha aberración.

GANAS/GAÑAS

Ora ben, xorde a dúbida sobre "ganas", da expresión castelá "tener ganas". Esta expresión en galego pode ser traducida igual: ter ganas de, mais na lingua escrita e na tradición literaria aparece tamén ter gañas de.

GA(N)DO

É a forma galega enxebre para o castelán "ganado".

Ningún comentario: