martes, 26 de xaneiro de 2010

"Te" e "che"

O galego é a única lingua románica que distingue, ao nivel dos clíticos, entre acusativo e dativo na segunda persoa do singular xunto co romeno ou romanés.

A distinción de acusativo e dativo correspóndese coa diferenza entre obxecto directo e indirecto respectivamente.

Nas linguas románicas a distinción entre acusativo e dativo faise na terceira persoa. Obsérvense os seguintes exemplos de diversas linguas románicas:

FR:  
 • Est-ce que tu vois Pierre? Oui, je le vois. (acusativo)
 • Est-ce que tu vois Piere? Oui je lui vois la tête. (dativo)
 IT:
 •  Vedi Piero? Non, no lo vedo. (acusativo)
 • Vedi Piero? Sí, gli vedo la testa. (dativo)
ES:
 • ¿Ves a Pedro? No, no lo veo. (acusativo)
 • ¿Ves a Pedro? Sí, le veo la cabeza. (dativo)
GL:
 • ¿Ves a Pedro? No, no o vexo. (acusativo)
 • ¿Ves a Pedro? Si, véxolle la cabeza. (dativo)
Ben, esta mesma distinción faise coa segunda persoa ademais en Galego:
 • Vesme? Si, véxote
 • Vesme? Si, véxoche a cabeza
 Obsérvese como moitos verbos admiten dous obxectos, un directo e outro indirecto. Normalmente, cando se pode engadir a palabra 'algo' estamos perante un obxecto directo, polo que poderíamos aplicar unha norma que serve en moitos casos (non en todos):
 • facerche algo fágoche algo
 • dicirche algo dígoche algo
 • darche algo douche algo
 • pedirche algo pídoche algo
En troques, outros non admiten ese che con 'algo' ou 'alguén':
 • entender algo/alguén enténdote (mais: enténdo·che as ideas)
 • coñecer algo/alguén coñézote (mais: coñézo·che as debilidades)
 • aprezar algo/alguén aprézote moito
 Os verbos de 'gusto' sempre levan dativo:
 •  Gústache a crema de chocolate?
 • Préstache o café tan forte?
Tamén outros verbos como doer rexen dativo:
 • Dóeche a cabeza?
E o dativo de solidariedade constrúese sempre con che:
 • Éche a cousa máis fata que nunca ouvín
 • O tipo fálache cinco idiomas perfectamente
 • Vaiche boa. 
En troques, as construcións reflexivas requiren te:
 • Lávaste hoxe ou non che toca?
 • Explícaste coma un libro fechado, meu.
E o mesmo acontece cos verbos pronominais:
 • Non te queixes tanto
 • Non te preocupes que todo irá ben. 
A forma che contrae con o(s)/a(s):
 • As noces, tróuxenchas todas.
 • Non cho vou repetir máis veces.

Ningún comentario: