venres, 29 de xaneiro de 2010

Tipos de sintagmas como proxección dos nomes

En galego, como en todas linguas románicas, existen distintos tipos de sintagmas que son proxección dun nome.

Esquematicamente, podemos establecer os tipos de sintagmas paranominais da seguinte forma (atendendo para o facto de que a súa ampliación é sempre para a esquerda):

1. Sintagmas só co nome (xeralmente obxectos), aínda que poden ir acompañados dun Sintagma Adxectivo.
 • Merquei [SN [ N azucre [SA[A integral]]]]
2. Sintagmas cun determinante (artigo definido, posesivo, demostrativo) antes do nome.
 • [ SD[D O meu [SN[ N auto [SA [A novo]]]]]] é unha marabilla.
3. Sintagmas cun cuantificador (artigo indefinido, cuantificador propiamente dito):
 • [SQ [Q Moita [SN [N xente]]]] non quere esa estrada aquí.
 • Dáme [SQ [Q unha [SN [N caixa]]]], por favor.
  4. Sintagmas con preposición (poden ter determinante ou non).
  •  A señora marchou [SP [P para [SD [D a [SN [N casa]
  • Merquei [SD [D estas [SN [N camisolas ]]]] [SP [P para [SD ti]]]]
  É fundamental aclarar que un Sintagma Determinante pode ter tamén como núcleo un Pronome Persoal (véxase o exemplo anterior).

  Isto quer dicir que arredor dun nome, sen atender que haxa un Sintagma Adxectivo, poden existir tres proxeccións:

  SN > N
  SD > D + SN
  SQ > Q + SN
  SP > P + SD/SQ
            P + SN

  Ningún comentario: